Jak wypłacić środki z subkonta?

 

 

Podopieczni mogą skorzystać ze środków zgromadzonych na subkoncie na dwa sposoby:

  1. Zwrot poniesionych wydatków – refundacja  wydatków – przelew na konto Podopiecznego wskazane we wniosku o dofinansowanie.
  2. Zapłata na konto kontrahenta – w formie bezgotówkowej – przelew bezpośrednio do Sprzedającego – wystawcy faktury lub rachunku, na konto bankowe wskazane na fakturze lub rachunku.

 

Wypłacenie środków z subkonta odbywa się na podstawie złożonego/przesłanego do Fundacji Avalon wypełnionego i podpisanego Wniosku o dofinansowanie wraz z oryginałami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki lub które mają być zapłacone bezpośrednio do sprzedawcy. Druk Wniosku o dofinansowanie jest do pobrania po zalogowaniu się na stronie internetowej Fundacji Avalon  w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub pod poniższym tekstem. Wniosek o dofinansowanie powinien być wypełniony, podpisany i złożony przez Podopiecznego, Reprezentanta lub Osobę do tego Upoważnioną przez Beneficjenta.

 

Do Wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających poniesione wydatki lub które mają być poniesione przez Beneficjenta, do których zaliczamy: Fakturę VAT, Rachunek, Paragon fiskalny (na kwotę nie przekraczającą 200 zł). Faktury oraz rachunki zawsze powinny być wystawione na Podopiecznego, Reprezentanta lub Osobę Upoważnioną, nigdy na Fundację. Prosimy pamiętać o tym, aby na przesyłanych do refundacji dokumentach w polu Nabywcy nie widniał NIP aktywnej działalności gospodarczej. 

 

Na podstawie złożonego Wniosku, faktur/rachunków/paragonów dofinansowanie odbywa się do wysokości środków zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego, natomiast jednorazowo łączna kwota dofinansowania nie może być mniejsza niż 100 zł.

 

Po złożeniu/wysłaniu do Fundacji Wniosku o dofinansowanie wraz dokumentami, są one sprawdzane przez pracowników Fundacji pod kątem rzetelności i celowości ich wydatkowania przez Podopiecznego. Faktury, rachunki i paragony muszą być zgodne z obecnymi przepisami prawa pod względem formalnym i merytorycznym.

 

Realizacja wniosku oraz wypłata środków z subkonta trwa około 7 dni roboczych. Na każdym etapie realizacji Wniosku Podopieczni Fundacji są mailowo informowani o jego statusie.

 

Aktualny formularz wniosku o dofinansowanie znajduje się tutaj , a wzór wypełnionego wniosku tutaj.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!