Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

 

Podopieczni mogą skorzystać ze środków zgromadzonych na subkoncie na dwa sposoby:

  1. Zwrot poniesionych wydatków – refundacja  wydatków – przelew na konto Podopiecznego wskazane we wniosku o dofinansowanie.
  2. Zapłata na konto kontrahenta – w formie bezgotówkowej – przelew bezpośrednio do Sprzedającego – wystawcy faktury lub rachunku, na konto bankowe wskazane na fakturze lub rachunku.

Wypłacenie środków z subkonta odbywa się na podstawie złożonego/przesłanego do Fundacji Avalon wypełnionego i podpisanego druku wniosku o dofinansowanie wraz z oryginałami dokumentów potwierdzających poniesione wydatki lub które mają być zapłacone bezpośrednio do sprzedawcy.

Druk wniosku o dofinansowanie jest do pobrania po zalogowaniu się na stronie internetowej Fundacji Avalon w Panelu Logowania, w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub pod poniższym tekstem. Wniosek o dofinansowanie powinien być wypełniony, podpisany i złożony przez Podopiecznego, Reprezentanta lub Osobę do tego Upoważnioną przez Beneficjenta/Reprezentanta. 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć oryginały dokumentów potwierdzających poniesione wydatki lub dokumentów które mają być poniesione przez Beneficjenta. Dofinansowanie udzielane jest na podstawie: paragonów fiskalnych na kwotę nieprzekraczającą 200 zł, faktur i rachunków imiennych. Faktury oraz rachunki powinny być wystawione na pełne dane Podopiecznego, Reprezentanta lub Osoby Upoważnionej. Prosimy pamiętać, aby na przesyłanych do refundacji dokumentach w polu Nabywcy nie widniał NIP aktywnej działalności gospodarczej ani dane Fundacji Avalon. Dofinansowanie na konto Beneficjenta jest możliwe na podstawie dokumentów końcowych, tj. dokumentów opłaconych, uwzględniających rozliczenie ewentualnie poniesionych wpłat na podstawie zaliczek, zadatków, umów, proform i innych.  

Na podstawie złożonego wniosku wraz z regulaminowymi dokumentami, dofinansowanie realizowane jest we wnioskowanej przez Podopiecznego kwocie, do wysokości środków zgromadzonych na subkoncie Podopiecznego. Jednorazowo łączna kwota dofinansowania nie może być mniejsza niż 100 zł. 

Po złożeniu/wysłaniu do Fundacji wniosku o dofinansowanie wraz dokumentami, są one sprawdzane przez pracowników Fundacji pod kątem rzetelności i celowości ich wydatkowania przez Podopiecznego. Faktury, rachunki i paragony muszą być zgodne z obecnymi przepisami prawa pod względem formalnym 
i merytorycznym. W przypadku wątpliwości związanych z celowością przedstawionych wydatków, Fundacja zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z prośbą o dodatkowe uzasadnienie konkretnych pozycji we wniosku o dofinansowanie. W sytuacji braku pozytywnego zaopiniowania przedłożonego uzasadnienia, Fundacja dbając o właściwe wykorzystanie środków przekazanych przez Darczyńców i środków pochodzących z 1% podatku, zastrzega sobie prawo do odrzucenia wydatku. 

Realizacja wniosku oraz wypłata środków z subkonta trwa około 3 dni roboczych. Na każdym etapie realizacji wniosku, Podopieczni Fundacji są mailowo informowani o jego statusie. 

Aktualny formularz wniosku o dofinansowanie znajduje się tutaj, a wzór wypełnionego wniosku tutaj.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!