Dlaczego warto posiadać orzeczenie o niepełnosprawności ?

Orzeczenie o niepełnosprawności jest to formalny dokument, na podstawie którego zostaje się oficjalnie uznanym za osobę z niepełnosprawnością. O jego wydanie można ubiegać się w dowolnym momencie. W sytuacji, kiedy orzeczenie dobiega końca, wniosek można złożyć najwcześniej 30 dni przed końcem ważności orzeczenia. Posiadanie orzeczenia uprawnia nas do wielu ulg i świadczeń, dlatego warto uzyskać je jak najwcześniej.

Stopnie niepełnosprawności dzieli się na trzy grupy: znaczny, umiarkowany i lekki. Co oznaczają, w linku poniżej:

https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/stopien-niepelnosprawnosci

 

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności ?

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, wystarczą trzy proste kroki:

  1. wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności- dostępny w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności lub do pobrania w plikach na dole artykułu.
  2. zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza (należy pamiętać, że jest ono ważne przez maksymalnie 30 dni od chwili wystawienia).
  3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, które stanowią potwierdzenie stanu zdrowia (należy do nich dokumentacja medyczna i inne dokumenty, m.in. opinie od specjalistów).

 

Kto może uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności ?

Dokument przewidziany jest zarówno dla osób niepełnoletnich, jak i dorosłych. Dzieci do 16 roku życia otrzymują orzeczenie na czas określony. Osoby powyżej 16 r.ż. mogą otrzymać orzeczenie na stałe.

Dodatkowo, aby móc uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności należy spełnić poniższe kryteria:

  • niezdolność do pracy zarobkowej lub potrzeba przystosowania stanowiska pracy do określonego schorzenia,
  • wymaganie opieki lub pomocy od innych,
  • problemy z codziennymi czynnościami i konieczność urządzeń, które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu – na przykład protezy, wózek inwalidzki, osobista pompa insulinowa.
  • naruszona sprawność organizmu.

Choroby, które kwalifikują do przyznania orzeczenia: https://www.mops.katowice.pl/node/234

 

Gdzie złożyć dokumenty ?

Wniosek należy złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu (dotyczy np. przebywających w domach pomocy społecznej lub bezdomnych) powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dokumenty można również wysłać za pośrednictwem poczty.

 

Jak przebiega procedura postępowania po złożeniu dokumentów ?

Orzeczenie o niepełnosprawności przyznaje specjalnie powołana komisja do spraw niepełnosprawności. Na zaproszenie czeka się do miesiąca, od momentu złożenia dokumentów. Czas ten jest wydłużony, jeśli sprawa jest skomplikowana i zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności będzie potrzebował więcej czasu na jej rozpatrzenie.

Jeśli nie możesz stawić się na komisji, poinformuj o tym niezwłocznie!

Masz na to 14 dni od momentu wyznaczenia komisji. W tym czasie otrzymasz nowy termin stawienia się na badania. Jeśli nie usprawiedliwisz swojej nieobecności, Twoja sprawa nie zostanie rozpatrzona.

Jeśli otrzymasz orzeczenie o niepełnosprawności, możesz je odebrać osobiście lub otrzymasz je za pośrednictwem poczty, w terminie 14 dni od posiedzenia komisji.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją zespołu ds. orzekania, możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni kalendarzowych od otrzymania orzeczenia. Odwołanie zaadresuj do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, ale złóż w zespole powiatowym.

 

Czy orzeczenie o niepełnosprawności jest konieczne przy zakładaniu subkonta?

Nie. Aby założyć subkonto dla dziecka albo dla osoby dorosłej w Fundacji Avalon, nie jest wymagane posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Jeśli orzeczenie zostało wydane, Fundacja prosi o dosłanie skanu bądź kserokopii orzeczenia wraz ze skanami lub kserokopiami dokumentacji medycznej oraz oryginałami Porozumienia i Regulaminu składanymi w celu założenia subkonta. Brak orzeczenia o niepełnosprawności nie może stanowić podstawy do odrzucenia dokumentów przesłanych do założenia subkonta.

 

Zmiany w orzecznictwie w związku pandemią koronawirusa.

https://www.gov.pl/web/rodzina/orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-w-czasie-koronawirusa--krok-po-kroku

Na podstawie art. 15 h ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzona została zasada ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Ważność orzeczeń została ustawowo wydłużona do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności.

W związku z powyższym wszystkie orzeczenia, których ważność upływa od 8 marca 2020 r. zachowują ważność zgodnie z ww. przepisem. Przedłużenie ważności orzeczenia następuje z mocy prawa.

 

Najważniejsze ulgi i świadczenia dla poszczególnych stopni niepełnosprawności:

Stopień znaczny :http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/335627

Stopień umiarkowany : http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/298746

Stopień lekki :http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/176533

 

Dokumenty do pobrania:

https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/orzekanie-o-niepelnosprawnosci

Źródła:

http://www.sprawni-niepelnosprawni.pl/pl/artykuly/kw/status_on/jak_zlozyc_wniosek.../0/31

https://www.mops.katowice.pl/node/234

https://wcpr.pl/nasze-uslugi/osoby-niepelnosprawne/orzekanie-o-niepelnosprawnosci#PLIKI

https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/uzyskaj-orzeczenie-o-niepelnosprawnosci-dla-dziecka-ktore-ma-mniej-niz-16

https://www.spes.org.pl/twoje-prawa/orzekanie-o-niepelnosprawnosci/stopien-niepelnosprawnosci

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

http://www.niepelnosprawni.pl/

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolne-rozwiazania-zwiazane-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-18966440/art-15-h

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!