Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki

Niepełnosprawność do pracy

Bardzo często uznaje się, że niezdolność do pracy i niepełnosprawność to pojęcie tożsame w zakresie skutków prawnych. Są to jednak różne pojęcia o odrębnych postawach prawnych i różnych przesłankach do zakwalifikowania.

Niezdolność do pracy jest jednym z istotnych warunków w przypadku wystąpienia o rentę z ZUS. Dlatego orzecznictwem o niezdolności do pracy zajmuje się lekarz orzecznik ZUS, który stwierdza kiedy powstała niezdolność, jak długo może potrwać i czy istnieje możliwość przekwalifikowania do pracy w innym zawodzie.Za niezdolną do pracy uznaje się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu.

 • całkowita niezdolność do pracy – utrata całkowita zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy,

 • częściowa niezdolność do pracy - utrata zdolności do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

Warto wiedzieć, że w ocenie niezdolności do pracy w grę wchodzi nie tylko ocena stanu zdrowia. W postepowaniu bierze się pod uwagę także:

 • poziom kwalifikacji,

 • możliwość zarobkowania w zakresie tych kwalifikacji,

 • możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy,

 • celowość przekwalifikowania zawodowego,

 • rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy,

 • poziom wykształcenia,

 • wiek,

 • predyspozycje psychofizyczne.

Orzecznictwo o niepełnosprawności

Wraz z oceną medyczną powyższe okoliczności tworzą tzw. ocenę prawną wniosku dotyczącego uznania za osobę niezdolną do pracy.

Orzecznictwem o niepełnosprawności zajmują się komisje powołane przez starostów. Orzeczenie o niepełnosprawności nie niesie ze sobą takich samych skutków prawnych, jak w przypadku decyzji lekarza orzecznika ZUS, nie jest więc tożsame z orzeczeniem niezdolności do pracy i nie jest podstawą do przyznania renty. Warto jednak wiedzieć, że orzeczenie przez lekarza ZUS całkowitej niezdolności do pracy jest równoznaczne z przyznaniem umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Oczywiście orzeczenie o niepełnosprawności stanowi jeden z ważniejszych dokumentów w przypadku złożenia wniosku dotyczącego niezdolności do pracy i prawa do renty.

Aby uzyskać rentę dla osoby niezdolnej do pracy należy złożyć stosowny wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów (m.in. dotyczących stanu zdrowia, wykształcenia, kwalifikacji). Procedura orzekania wygląda następująco:

 1. Badanie lekarskie przez lekarza orzecznika w siedzibie ZUS (chyba, że przybycie do siedziby ZUS nie jest możliwe ze względu na stan zdrowia, na uzasadniony wniosek zainteresowanego badanie może być przeprowadzone w miejscu zamieszkania (pobytu) osoby ubiegającej się o świadczenie.

 2. Po analizie wyników badania orzecznik wydaje decyzję o:

 • całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka)

 • całkowitej niezdolności do pracy (dawna II grupa inwalidzka)

 • częściowej niezdolności do pracy (dawna III grupa inwalidzka)

Status niezdolności do pracy

 1. Status osoby niezdolnej do pracy przysługuje na nie więcej niż 5 lat, chyba że zgodnie z wiedzą medyczną nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy w tym okresie czasu. Wówczas niezdolność orzekana jest na okres dłuższy niż 5 lat.

 2. Jeżeli osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy przez okres co najmniej ostatnich 5 lat poprzedzających dzień badania lekarskiego brakuje mniej niż 5 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, w przypadku dalszego stwierdzenia niezdolności do pracy orzeka się niezdolność do pracy na okres do dnia osiągnięcia tego wieku.

 3. Lekarz orzecznik ZUS może również wydać orzeczenie na podstawie dokumentacji medycznej bez przeprowadzenia badania. Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS doręcza się zainteresowanemu osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Osoba, która posiada orzeczenie lekarza orzecznika ZUS może zwrócić się do powiatowego zespołu orzekania o stopniu niepełnosprawności o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Niepełnosprawność a własna firma i aktywność zawodowa

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych to kluczowy element integracji społecznej. Bez wątpienia prowadzenie własnej działalności gospodarczej to jedno z lepszych rozwiązań, zapewniających swobodę organizowania pracy oraz realizację planów życiowych bez ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością.

Oczywiście u podstaw jest zawsze pomysł, a wraz z nim konkrety, czyli niezbędny biznesplan. Praktycznie każdy rodzaj prowadzonej działalności wymaga planu dotyczącego chociażby elementarnych kwestii związanych ze specyfiką pracy, rynkiem, lokalizacją, konkurencją, odbiorcami itp. Ponadto, jeśli przyszły przedsiębiorca chce starać się o dofinansowanie, dotację, biznesplan będzie elementem koniecznym. Najczęściej uwzględnia koszty (zakupy, eksploatacja, wynajem, obsługa księgowa itp.) oraz realnie oszacowane przychody.

Nie zawsze wystarcza środków własnych na uruchomienie firmy. Osoby niepełnosprawne mogą wystąpić o dofinansowanie do Starosty Maksymalna wysokość takiego wsparcia finansowego to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Środki mogą być przeznaczone:

 • na podjęcie działalności gospodarczej,

 • na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Wniosek o dotacje

Aby wnioskować o taką dotację osoba niepełnosprawna musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy. Nie może także korzystać z innych bezzwrotnych środków publicznych wspierających ten cel.

Wniosek Wn-O składa się do starosty, a czas oczekiwania na decyzję wynosi max. 30 dni. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie przyszły przedsiębiorca będzie musiał jeszcze uzasadnić swój biznesplan i wnioskowaną kwotę podczas spotkania. Jest to rodzaj negocjacji dotyczących głównie wysokości dotacji. Efektem negocjacji i konsensusu jest umowa dotacji pomiędzy osobą niepełnosprawną a Starostą, zaś dotacja wypłacana jest ze środków PFRON. Zanim dotacja znajdzie się na koncie przedsiębiorcy (do 14 dni) powinien on już dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Dotacja to nie jedyna forma wsparcia dla świeżo upieczonych i potencjalnych przedsiębiorców. Można także wystąpić o refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości składki. Podstawą wymiaru jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Warunkiem jest terminowe opłacanie tych składek w całości. Wysokość pomocy to:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 • 60%proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Wniosek do PFRON

W tym celu należy złożyć wniosek do PFRON do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Pieniądzepowinny pojawić się na koncie przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Dofinansowanie kredytu ze środków PFRON to kolejna opcja wsparcia dla niepełnosprawnych przedsiębiorców. Wysokość dofinansowania wynosi max. 50% oprocentowania kredytu, jest to również wartość określona w umowie między starostą a przedsiębiorą. Dofinansowanie jest uzależnione od następujących warunków:

 • osoba starająca się o dofinansowanie nie może spłacać pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; udzielenie pomocy jest możliwe, dopiero kiedy pożyczka zostanie spłacona albo umorzona,

 • osoba starająca się o dofinansowanie nie może korzystać z bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, chyba że od chwili otrzymania takiego wsparcia minęło co najmniej 24 miesiące, w trakcie których niepełnosprawny prowadził działalność gospodarczą.

Dlaczego warto zatrudniać osoby niepełnosprawne?

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się nie tylko z dodatkowymi obowiązkami, związanymi np. z adaptacją stanowiska pracy czy specjalnym szkoleniem. Pracodawcy mogą także skorzystać z programów wsparcia i szerokiego spektrum dofinansowania.

Przede wszystkim mogą otrzymać z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dofinansowanie do wynagrodzenia zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych. Przysługuje ono pracodawcom, którzy:

 • prowadzą zakład pracy chronionej,

 • zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie min. 6%,

 • zatrudniają (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników,

 • którzy nie mają zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł,

 • prowadzących działalność gospodarczą, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,

 • na których w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,

 • którzy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekroczyli kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych.

Dofinansowanie pracowników niepełnosprawnych

Dofinansowanie miesięczne obejmuje pracowników niepełnosprawnych, którzy:

 • są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy o rehabilitacji, ich niepełnosprawność została zakwalifikowana do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub którzy posiadają orzeczenie równoważne,

 • są ujęci w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez PFRON,

 • są zatrudnieni zgodnie z przepisami prawa pracy,

 • nie mają ustalonego prawa do emerytury (wyjątek stanowią osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym posiadające ustalone prawo do emerytury),

 • po zatrudnieniu, u pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, powodują wzrost netto zatrudnienia ogółem oraz wzrost netto zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Inne formy wsparcia pracowników niepełnosprawnych

Ale to nie jedyne formy wsparcia (w tym również finansowego), z jakiego mogą korzystać pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. Mogą także wystąpić o:

 • zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych np. na przystosowanie stanowiska pracy

 • zwrot kosztów adaptacji albo zakupu wyposażenia ułatwiającego pracę osoby niepełnosprawnej (urządzenia, technologie, oprogramowanie),

 • zwrot kosztów rozpoznania przez lekarzy powyższych potrzeb,

 • refundację wynagrodzenia kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika w miejscu pracy (nie może przekroczyć kwoty najniższego wynagrodzenia)

 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy stworzonego dla osoby niepełnosprawnej

 • refundację kosztów zatrudnienia

 • zwrot kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych – PFRON zwróci do 70% tych kosztów, ale max. do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na osobę,

 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;

 • refundację z tytułu zatrudnienia w ramach robót publicznych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy;

 • refundację z tytułu przyjęcia na przygotowanie zawodowe dorosłych osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy,

 • dofinansowanie do kosztów likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się lub barier technicznych- wsparcie nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może także skorzystać z usług Urzędu Pracy, w szczególności z:

 • poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w zakresie wymagań dotyczących stanowiska pracy zgłaszanego w urzędzie, doboru kandydatów spośród zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy. Urząd zapewnia też wsparcie rozwoju zawodowego pracowników.

 • pośrednictwa pracy, które obejmuje informację o zgłoszonych kandydatach, pomoc w znalezieniu, monitorowanie i informacja o sytuacji na rynku pracy wykwalifikowanych pracowników.   

Wniosek o dofinansowanie.

Wykorzystanie środków zgromadzonych na subkoncie

Subkonto w Fundacji Avalon służy do gromadzenia środków na potrzeby Beneficjenta. Warto zatem przybliżyć tematykę wykorzystania funduszy, wnioskowania o wypłatę środków, opłacenie wydatków poniesionych albo tych, które mają być zapłacone bezpośrednio do sprzedawcy.

Bardzo istotne w tym kontekście jest przeznaczenie środków, czyli na co mogą być wykorzystane. Zgodnie ze statutem są to w szczególności wydatki na potrzeby związane z chorobą lub niepełnosprawnością Beneficjenta albo członka jego rodziny. Obejmują one:

 1. Koszty medyczne:

 • leki i środki higieniczne

 • wizyty lekarskie

 • rehabilitacja

 • turnusy rehabilitacyjne

 • sprzęt rehabilitacyjny

 • leczenie w kraju i za granicą

 1. Koszty transportu:

 • koszty dostosowania samochodu do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • koszty paliwa

 • koszty zakupu i eksploatacji samochodu

 • koszty biletów (PKP, PKS, lotnicze)

 1. Koszty życia codziennego:

 • koszty dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej (zakup materiałów i wykonanie dostosowania)

 • koszty związane z edukacją i podnoszeniem kwalifikacji

 • koszty żywności

 • koszty ubrań

 • rachunki (media, czynsz, ogrzewanie, internet, telefon, itp.)

 • sprzęt RTV i AGD.


Fundacja nie wprowadza ograniczenia czasowego związanego z wykorzystaniem zebranych środków, co oznacza, że można je gromadzić przez dowolny okres czasu i wykorzystać w momencie dogodnym dla Beneficjenta.

Aby skorzystać z dofinansowania na wymienione powyżej koszty, Beneficjent powinien złożyć wniosek dostępny po zalogowaniu w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub w comiesięcznym mailu rozliczeniowym. Wniosek należy wypełnić, podpisać (Podopieczny, Reprezentant lub Osoba do tego Upoważniona przez Beneficjenta), załączyć stosowne dokumenty i przesłać do Fundacji. Przez załączniki rozumie się oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty albo wydatki, które będą opłacone bezpośrednio do Sprzedawcy. Są to faktury VAT, rachunki uproszczone, paragony (do 200zł). Pamiętajmy, że dokumenty te zawsze powinny być wystawione na Podopiecznego, Reprezentanta lub Osobę Upoważnioną, nigdy na Fundację.

Fundacja oferuje dwie formy wykorzystania gromadzonych środków:

 • zwrot poniesionych wydatków, czyli refundacja w formie przelewu na konto Beneficjenta wskazane we wniosku,

 • zapłata na konto kontrahenta – operacja bezgotówkowa, środki są przekazywane bezpośrednio do Sprzedawcy, który wystawił dokument (na konto wskazane na fakturze czy rachunku).

Dokumenty dostarczone do Fundacji są sprawdzane pod kątem prawidłowości wystawienia, rzetelności, zasadności kosztów. Wypłata środków z subkonta odbywa się po kontroli dokumentacji, w przeciągu max. 3 dni roboczych, a beneficjent jest informowany mailowo o statusie wniosku. Dofinansowanie jednorazowe nie może być niższe niż 100 zł, a także nie może przekroczyć wysokości środków zgromadzonych na subkoncie.

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a