Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

 

Niepełnosprawność a własna firma i aktywność zawodowa

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych to kluczowy element integracji społecznej. Bez wątpienia prowadzenie własnej działalności gospodarczej to jedno z lepszych rozwiązań, zapewniających swobodę organizowania pracy oraz realizację planów życiowych bez ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością.

Oczywiście u podstaw jest zawsze pomysł, a wraz z nim konkrety, czyli niezbędny biznesplan. Praktycznie każdy rodzaj prowadzonej działalności wymaga planu dotyczącego chociażby elementarnych kwestii związanych ze specyfiką pracy, rynkiem, lokalizacją, konkurencją, odbiorcami itp. Ponadto, jeśli przyszły przedsiębiorca chce starać się o dofinansowanie, dotację, biznesplan będzie elementem koniecznym. Najczęściej uwzględnia koszty (zakupy, eksploatacja, wynajem, obsługa księgowa itp.) oraz realnie oszacowane przychody.

Nie zawsze wystarcza środków własnych na uruchomienie firmy. Osoby niepełnosprawne mogą wystąpić o dofinansowanie do Starosty Maksymalna wysokość takiego wsparcia finansowego to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Środki mogą być przeznaczone:

  • na podjęcie działalności gospodarczej,

  • na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Wniosek o dotacje

Aby wnioskować o taką dotację osoba niepełnosprawna musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy. Nie może także korzystać z innych bezzwrotnych środków publicznych wspierających ten cel.

Wniosek Wn-O składa się do starosty, a czas oczekiwania na decyzję wynosi max. 30 dni. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie przyszły przedsiębiorca będzie musiał jeszcze uzasadnić swój biznesplan i wnioskowaną kwotę podczas spotkania. Jest to rodzaj negocjacji dotyczących głównie wysokości dotacji. Efektem negocjacji i konsensusu jest umowa dotacji pomiędzy osobą niepełnosprawną a Starostą, zaś dotacja wypłacana jest ze środków PFRON. Zanim dotacja znajdzie się na koncie przedsiębiorcy (do 14 dni) powinien on już dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Dotacja to nie jedyna forma wsparcia dla świeżo upieczonych i potencjalnych przedsiębiorców. Można także wystąpić o refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości składki. Podstawą wymiaru jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Warunkiem jest terminowe opłacanie tych składek w całości. Wysokość pomocy to:

  • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

  • 60%proc. kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

  • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – w przypadku osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Wniosek do PFRON

W tym celu należy złożyć wniosek do PFRON do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Pieniądzepowinny pojawić się na koncie przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Dofinansowanie kredytu ze środków PFRON to kolejna opcja wsparcia dla niepełnosprawnych przedsiębiorców. Wysokość dofinansowania wynosi max. 50% oprocentowania kredytu, jest to również wartość określona w umowie między starostą a przedsiębiorą. Dofinansowanie jest uzależnione od następujących warunków:

  • osoba starająca się o dofinansowanie nie może spłacać pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej; udzielenie pomocy jest możliwe, dopiero kiedy pożyczka zostanie spłacona albo umorzona,

  • osoba starająca się o dofinansowanie nie może korzystać z bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, chyba że od chwili otrzymania takiego wsparcia minęło co najmniej 24 miesiące, w trakcie których niepełnosprawny prowadził działalność gospodarczą.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!