§ 1 Przepisy ogólne 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
  1. aktywna rehabilitacja – indywidualne zajęcia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą, odbywające się stacjonarnie na sali rehabilitacyjnej i/lub online;
  2. aktywności – inne formy rehabilitacji, zajęcia grupowe i indywidualne, odbywające się zarówno na sali rehabilitacyjnej, jak i poza nią, np. cross trening, zajęcia taneczne zumba, terapia z psychologiem, zajęcia neurologopedyczne, outdoor, samoobrona, techniki relaksacyjno-oddechowe, nordic walking, trening w wirtualnej rzeczywistości;
  3. Beneficjent – osoba fizyczna, która korzysta z aktywnej rehabilitacji w Fundacji;
  4. Fundacja – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy
   Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000270809;
  5. tryb/forma hybrydowa – złożona z formy stacjonarnej oraz online;
  6. sala rehabilitacyjna – sala przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa;
 2. Zajęcia rehabilitacyjne są realizowane od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-21:00, w piątek 8:00-16:00 – stacjonarnie i/lub online – za pomocą aplikacji, do której dostępu bezpłatnie udziela Fundacja.

   § 2 Przepisy porządkowe – zajęcia odbywające się stacjonarnie

 1. Osoby korzystające z Projektu proszone są o:
  1. udzielanie rzetelnych informacji o stanie swojego zdrowia,
  2. przestrzeganie zakazu palenia na terenie Fundacji,
  3. nie używanie telefonów komórkowych na sali rehabilitacyjnej,
  4. dbanie o wyposażenie i sprzęt znajdujący się na terenie Fundacji,
  5. przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,
  6. kulturalne zachowanie, w tym nieużywanie wulgaryzmów,
  7. przestrzeganie zasad higieny osobistej.
 2. Odzież wierzchnią należy zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, nie powinna być ona wnoszona do sali rehabilitacyjnej. Dodatkowo przed wejściem na salę prosimy o zmianę obuwia.
 3. Osoby towarzyszące, rodzina i opiekunowie Beneficjenta nie powinni przebywać w trakcie zajęć w sali rehabilitacyjnej.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Fundacji.
 5. Za bezpieczeństwo Beneficjentów podczas trwania zajęć aktywnej rehabilitacji, odpowiada rehabilitant, a w przypadku trwania aktywności - osoba prowadząca zajęcia danej aktywności.
 6. Beneficjent może przebywać w sali rehabilitacyjnej wyłącznie w obecności rehabilitanta. Przed zajęciami prosimy oczekiwać na rehabilitanta w poczekalni przylegającej do sali.
 7. Na zajęcia Beneficjent ma obowiązek zgłaszać się w odpowiednim stroju sportowym umożliwiającym swobodne ćwiczenia.
 8. Pracownicy Fundacji nie są zobowiązani ani do obsługi osobistej Beneficjenta, ani do pomocy w czynnościach higienicznych w czasie przebywania Beneficjenta na terenie Fundacji.

§ 3 Zasady funkcjonowania Fundacji w czasie epidemii COVID-19

 1. Beneficjenci i osoby im towarzyszące, pojawiając się na terenie Fundacji, mają obowiązek wypełnienia i podpisania ankiety wstępnej, która dotyczy stanu zdrowia, temperatury ciała i ewentualnych objawów choroby u Beneficjenta / osoby towarzyszącej. Ankieta jest wypełniana raz. Do podpisu ankiety Beneficjent powinien zaopatrzyć się we własny długopis.
 2. Na terenie Fundacji mogą przebywać tylko osoby w pełni zdrowe, bez żadnych objawów choroby, którym nie jest wiadome, że w ciągu ostatnich 10 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19.
 3. Beneficjenci, u których w ciągu ostatniego miesiąca stwierdzono zachorowanie na COVID-19, mogą uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach prowadzonych przez Fundację Avalon, pod warunkiem, że dostarczą zaświadczenie od lekarza o zakończonym okresie choroby.
 4. Beneficjenci i osoby im towarzyszące, będą mieli mierzoną temperaturę za każdym razem po przyjeździe do Fundacji. Wyniki pomiaru będą zapisywane w załączniku do ankiety wstępnej, wspomnianej w ust. 1.
 5. W przypadku temperatury ciała pomiędzy 37°C a 38°C, o uczestnictwie Beneficjenta w zajęciach decyduje prowadzący;
  1. jeśli uczestnik zostanie skierowany do domu ze względu na podwyższoną temperaturę, zajęcia zostają zakwalifikowane jako zrealizowane.
 6. W przypadku temperatury ciała powyżej 38°C, Beneficjent nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach. Jest to równoznaczne z utratą godzin z karnetu.
 7. W przypadku, gdy podwyższona temperatura ciała wynika ze schorzenia, Beneficjent powinien dostarczyć zaświadczenie od lekarza.
 8. Beneficjenci /osoby towarzyszące przychodzą do Fundacji obowiązkowo w maseczkach lub przyłbicach, w które zaopatrują się we własnym zakresie.
 9. Fundacja zapewnia Beneficjentom i osobom towarzyszącym płyn do dezynfekcji rąk. Po wejściu do Fundacji należy dezynfekować ręce, a także po korzystaniu z przestrzeni wspólnych, takich jak toaleta, szatnia czy poczekalnia.
 10. W trakcie trwania zajęć rehabilitacyjnych zaleca się, aby Beneficjent miał maseczkę zakrywającą nos i usta. Beneficjent może zdjąć maseczkę po uprzedniej zgodzie fizjoterapeuty.
 11. Za dezynfekcję przestrzeni wspólnych, takich jak toalety, szatnie, krzesła są odpowiedzialni pracownicy Fundacji.
 12. Osoby oczekujące w Recepcji proszone są o oczekiwanie poza Fundacją lub w miejscu wyznaczonym przez Pracownika Recepcji.
 13. W trakcie rozmowy z pracownikiem Recepcji, wszelkie osoby mu asystujące proszone są o oczekiwanie poza Fundacją (wyjątek stanowią osoby niezbędne do załatwienia sprawy w ocenie Pracownika Fundacji).
 14. Fundacja wprowadza zajęcia online. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na zajęcia online znajdują się w §6.
 15. Fundacja zaleca przychodzenie na zajęcia maksymalnie na 15 minut przed zajęciami.
 16. W przypadku przerwy między zajęciami trwającej dłużej niż 30 minut, Beneficjent proszony będzie o opuszczenie Fundacji na ten czas.

 § 4 Korzystanie z projektów Avalon Active

 1. Zespołem rehabilitacji kieruje Koordynator Projektu Avalon Active.
 2. Z projektów Avalon Active mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia.
 3. Z rehabilitacji można korzystać stacjonarnie, w trybie hybrydowym (stacjonarnie i online) lub w całości online;
  1. Fundacja zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości realizacji Projektu do wyłącznie formy online, jeśli będzie skłaniać do tego sytuacja epidemii.
 4. Aby rozpocząć rehabilitację należy najpierw odbyć konsultację z fizjoterapeutą (stacjonarnie lub online).
 1. Zapisu na konsultację można dokonać:
  1. w przypadku konsultacji online – wysyłając na adres Recepcji Fundacji ([email protected]) maila z prośbą o zapis, zawierającego: 
   • numer telefonu do kontaktu, 
   • skan (/czytelne zdjęcie) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (przednia i tylna strona), 
   • skany/zdjęcia posiadanej dokumentacji medycznej, dotyczącej schorzenia oraz diagnostykę obrazową, np. RTG, MR, tomografia (dokumentacja jest potrzebna fizjoterapeucie do wyznaczenia celu rehabilitacji i doboru odpowiednich zajęć);
  2. w przypadku konsultacji stacjonarnych - telefoniczny kontakt z Recepcją Fundacji; na konsultację należy przynieść (do wglądu): 
   • oryginał aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
   • skany/zdjęcia posiadanej dokumentacji medycznej, dotyczącej schorzenia oraz diagnostykę obrazową, np. RTG, MR, tomografia (dokumentacja jest potrzebna fizjoterapeucie do wyznaczenia celu rehabilitacji i doboru odpowiednich zajęć).
 1. Przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji należy dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwskazań do rehabilitacji, które może wystawić lekarz prowadzący lub lekarz pierwszego kontaktu.
 2. Powodem odmowy przyjęcia na rehabilitację może być:
  1. niedostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności,
  2. niedostarczenie aktualnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do rehabilitacji,
  3. niedostarczenie dokumentacji medycznej/ badań potwierdzających schorzenie,
  4. infekcja wirusowa i bakteryjna z przebiegiem gorączki,
  5. rany odleżynowe,
  6. zaburzenia neurologiczno-psychiczne skutkujące brakiem współpracy z rehabilitantem,
  7. niestabilny stan zdrowia z powodu zbyt krótkiego okresu rekonwalescencji po pobycie w szpitalu lub przebytych zabiegach chirurgiczno-ortopedycznych.
 3. Beneficjent ma obowiązek informować o wszelkich zmianach w danych teleadresowych,
  jak również o zmianach dotyczących stanu zdrowia.
 4. Beneficjent ma obowiązek telefonicznie poinformować pracownika Recepcji Fundacji o spóźnieniu się na zajęcia, w przypadku spóźnienia zajęcia nie są przedłużane;
  1. spóźnienie na umówione zajęcia, przekraczające 15 minut może skutkować ich odwołaniem. Jest to równoznaczne z odbyciem się umówionych zajęć.  
 5. W sytuacji, gdy zajęcia aktywnej rehabilitacji zostaną odwołane przez Fundację, Beneficjentowi w miarę możliwości i w zależności od wolnych miejsc proponowane są zajęcia z innym rehabilitantem. W przypadku odwołania zajęć przez Fundację godzina z karnetu nie przepada.
 6. Każdy uczestnik korzystający z aktywności w ramach karnetu Aktywni i Samodzielni, zostaje objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zajęć.
 7. Rehabilitant ma prawo wyjścia do toalety w trakcie zajęć.
 8. Fundacja zobowiązuje się w miarę swoich możliwości dbać o to, by zabiegi odbywały się w możliwie najkrótszych odstępach czasu i dogodnych dla Beneficjenta godzinach.
 9. Nagrywanie i fotografowanie zajęć prowadzonych przez Fundację, może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia i współuczestników.

 § 5 Zapisy na zajęcia

 1. Fundacja zaleca, aby wszelkie zapisy na zajęcia kierowane były drogą mailową lub telefoniczną, aby ograniczyć bezpośredni kontakt na miejscu.
 2. W przypadku aktywnej rehabilitacji, Beneficjent może zapisać się na terminy stałe (cykliczne) lub jednorazowe, zgodnie z dostępnymi terminami.
 3. W przypadku aktywności, Beneficjent może zapisać się tylko na jednorazowe terminy, maksymalnie na 4 tygodnie do przodu, zgodnie z dostępnymi terminami.
 4. W zajęciach aktywności może brać udział każdy z Beneficjentów w nieograniczonej ilości, korzystając z nich w ramach swoich możliwości fizycznych, po uprzednim zapisaniu się na zajęcia u pracownika Recepcji;
  1. w przypadku zajęć z psychologiem, Beneficjent może zapisać się maksymalnie na 2 zajęcia w miesiącu;
  2. w przepadku zajęć z logopedą Beneficjent może zapisać się maksymalnie na 1 zajęcia w tygodniu.
 5. Beneficjent ma obowiązek osobiście, telefonicznie, wysyłając mail lub SMS, poinformować pracownika Recepcji Fundacji o odwołaniu zajęć najpóźniej do godziny 21.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W przypadku gdy zajęcia są zaplanowane na poniedziałek, można je odwołać najpóźniej w niedzielę, wysyłając mail lub SMS. Informacja o odwołaniu musi zostać przekazana pracownikowi Recepcji Fundacji, nie rehabilitantowi.
 6. Odwołanie zajęć rehabilitacyjnych po godzinie 21:00 dnia poprzedniego, tego samego dnia lub nie pojawienie się na zajęciach, powoduje utratę godzin z karnetu;
  1. w przypadku niepojawienia się na zajęciach aktywnej rehabilitacji na zaplanowaną godzinę, jest możliwość zapisania kolejnego terminu tego samego dnia, co wiąże się z utratą godzin z karnetu za każde z zaplanowanych zajęć.
 7. W przypadku aktywności odwołanie zajęć po godzinie 21:00 dnia poprzedniego lub tego samego dnia lub nie pojawienie się na zajęciach nie powoduje utraty godzin z karnetu, jednak Beneficjent na następne zajęcia zostaje wpisany na listę rezerwową. W przypadku, gdy beneficjent 3 razy z rzędu nie pojawi się umówionych aktywnościach, pracownik Recepcji może zablokować możliwość zapisów na kolejne zajęcia.
 8. Zajęcia aktywnej rehabilitacji odbywające się w stałym terminie można odwołać maksymalnie do 3 tygodni. Dłuższa przerwa w aktywnej rehabilitacji będzie skutkowała utratą stałego terminu.  
 9. Niektóre zajęcia mogą odbywać się poza siedzibą Fundacji. W szczególnych przypadkach zajęcia mogą zostać przeniesione do budynku Fundacji, o czym Beneficjent zostanie poinformowany telefonicznie (lub sms-owo) najpóźniej tego samego dnia rano.

  § 6 Zajęcia online

 1. Zajęcia online odbywają się poprzez aplikację Zoom (zoom.us) lub w szczególnych przypadkach poprzez inne komunikatory. Korzystanie z aplikacji Zoom jest bezpłatne i nie wymaga zakładania konta w tej aplikacji.
 2. Aplikację na komputer można pobrać z oficjalnej strony internetowej – zoom.us/download. Wersję dla smartfonów/tabletów można pobrać z App Store (dla iOS) lub Google Play (Android).
 3. W zajęciach online mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane.
 4. Do uczestnictwa w zajęciach online wymagane jest urządzenie z dostępem do stabilnego łącza internetowego, posiadające funkcję audio-wideo.
 5. Po zapisaniu na zajęcia, Beneficjent otrzyma wiadomość mail z linkiem do spotkania.
 6. Beneficjent biorący udział w zajęciach jest proszony o logowanie się minimum 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, wpisując swoje imię i pierwszą literę nazwiska.
 7. W czasie trwania zajęć obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania, wykonywania zrzutu ekranu oraz upubliczniania zajęć. Złamanie tej zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem z zajęć, ale również konsekwencjami prawnymi.
 8. Fundacja Avalon nie ponosi odpowiedzialności za uczestników zajęć online. Beneficjent nie jest zobowiązany do wykonywania ćwiczeń, o których mówi prowadzący, jeśli ocenia, że wykonanie ćwiczenia w jakimkolwiek stopniu zagraża jego zdrowiu lub życiu.
 9. Zapisu §2 ust. 5 Regulaminu nie stosuje się do zajęć online.

 § 7 Karnety

 1. Jednorazowo można zakupić maksymalnie 3 karnety.
 2. Beneficjent, korzystający z zajęć aktywnej rehabilitacji, jest zobowiązany do poinformowania pracownika Recepcji o chęci dalszego korzystania z rehabilitacji lub jej przerwania. W przypadku kontynuowania rehabilitacji, Beneficjent powinien niezwłocznie wykupić następny karnet. Zwrotu karnetu można dokonać do 3 miesięcy od daty jego wykupienia.
 3. Każdy karnet zawiera określoną ilość godzin rehabilitacji ruchowej bądź rehabilitacji w wodzie oraz określoną ilość wejść na aktywności.
 4. W ramach karnetu nie można wymienić godzin aktywnej rehabilitacji na aktywności i odwrotnie.
 5. Zakup kolejnego karnetu jest możliwy po wykorzystaniu jednocześnie godzin aktywnej rehabilitacji oraz zajęć aktywności.
 6. Faktury na osobę fizyczną wystawiane są przez Fundację tylko w formie elektronicznej i przesyłane drogą mailową
  1. w szczególnych przypadkach, na prośbę Beneficjenta, pracownicy Recepcji wystawiają fakturę w formie wydrukowanej.

  § 8 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. 
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem email [email protected], nr tel. (22) 3499771. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected].
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu, jak również w celu archiwizacji.
 4. Dane mogą być udostępniane podmiotom z nami współpracującym, świadczącym nam usługi niezbędne do prawidłowej działalności lub upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych.
 7. Regulamin Projektu jest dostępny w Recepcji Fundacji, w sali rehabilitacyjnej oraz na stronie internetowej Fundacji (http://www.fundacjaavalon.pl/)
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 4.01.2021r.
 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!