Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

   § 1 Przepisy ogólne 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
  1. Fundacja – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z adresem rejestrowym ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000270809;
  2. Beneficjent – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne, która korzysta z oferty rehabilitacyjnej Avalon Active;
  3. Pacjent komercyjny – osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub równoważnego, korzystająca z pełnopłatnej oferty rehabilitacyjnej Fundacji;
  4. Prowadzący – fizjoterapeuta / logopeda / psycholog / instruktor wyznaczony do realizacji danych zajęć;
  5.  Avalon Active – dział rehabilitacji, stanowiący jeden z projektów Fundacji;
  6. oferta rehabilitacyjna – wszelkie usługi świadczone przez Zespół rehabilitacji Avalon Active (aktywna rehabilitacja, aktywności, zajęcia na basenie, konsultacje, inne – w zależności od rozwoju oferty zajęć);
  7. usługa rehabilitacyjna – usługa zawarta w ofercie rehabilitacyjnej;
  8. zajęcia – usługi rehabilitacyjne znajdujące się w ofercie rehabilitacyjnej;
  9. zajęcia indywidualne – zajęcia, w których uczestniczy Beneficjent/Pacjent komercyjny i Prowadzący;
  10. proces rehabilitacyjny – udział w zajęciach rehabilitacyjnych;
  11. aktywna rehabilitacja – indywidualne zajęcia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą, odbywające się stacjonarnie na sali rehabilitacyjnej i / lub online;
  12. aktywności – zajęcia grupowe lub indywidualne w ramach programu „Aktywni i Samodzielni”, zawierające elementy rehabilitacji, prowadzone zarówno na sali rehabilitacyjnej, jak i poza nią;
  13. tryb / forma hybrydowa – złożona z formy stacjonarnej oraz online;
  14. sala rehabilitacyjna – sala przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa.
 2. Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą są realizowane od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-21:00, w piątek 8:00-16:00 – stacjonarnie i / lub online – za pomocą aplikacji, do której dostępu bezpłatnie udziela Fundacja.
 3. Beneficjent i / lub Pacjent komercyjny korzystający z usług rehabilitacyjnych Fundacji, proszone są o:
  1. udzielanie rzetelnych informacji o stanie swojego zdrowia,
  2. przestrzeganie zakazu palenia na terenie Fundacji,
  3. nieużywanie telefonów komórkowych na sali rehabilitacyjnej,
  4. dbanie o wyposażenie i sprzęt znajdujący się na terenie Fundacji,
  5. przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,
  6. kulturalne zachowanie - w tym nieużywanie wulgaryzmów,
  7. przestrzeganie zasad higieny osobistej.

 § 2 Korzystanie z usług rehabilitacyjnych

 1. Zespołem rehabilitacji kieruje Koordynator Projektu Avalon Active.
 2. Z projektów Avalon Active mogą korzystać osoby, które ukończyły 16 lat.
 3. Z zajęć można korzystać stacjonarnie, w trybie hybrydowym (stacjonarnie i online) lub tylko online.
 4. Aby rozpocząć rehabilitację należy najpierw odbyć konsultację z fizjoterapeutą (stacjonarną lub online);
  1. konsultacja jest bezpłatna (z wyłączeniem postanowień §6 1. 1);
  2. zapisu na konsultację można dokonać kontaktując się z Recepcją Fundacji (telefonicznie: 22 349 97 71, 796 324 328 lub mailowo: [email protected]);
  3. na konsultację należy przynieść (do wglądu): oryginał aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia, diagnostykę obrazową, np. RTG,  MR, tomografia, dokumentacja jest potrzebna fizjoterapeucie do wyznaczenia celu rehabilitacji i doboru odpowiednich zajęć;
  4. w przypadku konsultacji online dokumenty należy przesłać w formie skanów / czytelnych zdjęć, na maila Recepcji, nie później niż dzień przed konsultacją.
 5. Przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji należy dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwskazań do rehabilitacji, które może wystawić lekarz prowadzący lub lekarz pierwszego kontaktu;
  1. zaświadczenie jest ważne rok od daty wystawienia.
 6. O odmowie przyjęcia na rehabilitację informuje Recepcja / fizjoterapeuta;
  1. powodem odmowy przyjęcia na rehabilitację może być:
   - niedostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
   - niedostarczenie aktualnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do rehabilitacji,
   - niedostarczenie wymaganej przez fizjoterapeutę dokumentacji medycznej / badań,
   - infekcja wirusowa i bakteryjna z przebiegiem gorączki,
   - rany odleżynowe,
   - zaburzenia neurologiczno-psychiczne lub inne, skutkujące brakiem współpracy z fizjoterapeutą,
   - niestabilny stan zdrowia z powodu zbyt krótkiego okresu rekonwalescencji po pobycie w szpitalu lub przebytych zabiegach chirurgiczno-ortopedycznych.
 7. Beneficjent i Pacjent komercyjny ma obowiązek informować o wszelkich zmianach w danych teleadresowych, jak również o zmianach dotyczących stanu zdrowia -  mailowo lub osobiście wypełniając odpowiedni formularz.
 8. Beneficjent i Pacjent komercyjny korzystający z oferty rehabilitacyjnej Avalon Active, zostaje objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zajęć.
 9. Prowadzący ma prawo wyjść do toalety w trakcie zajęć.

 § 3 Karnety

 1. Z usług rehabilitacyjnych w ramach karnetów mogą korzystać Beneficjenci.
 2. Jednorazowo można zakupić dla jednego Beneficjenta maksymalnie 3 karnety.
 3. Beneficjent, korzystający z zajęć w ramach karnetów, jest zobowiązany do informowania pracownika Recepcji o chęci dalszego korzystania z procesu rehabilitacji lub jej przerwania. W przypadku kontynuowania rehabilitacji, Beneficjent powinien niezwłocznie wykupić następny karnet. Zwrotu karnetu można dokonać do 3 miesięcy od daty jego wykupienia.
 4. Karnet „Aktywni i Samodzielni” oraz „Aktywni i Samodzielni w wodzie” zawierają określoną ilość godzin aktywnej rehabilitacji oraz określoną ilość wejść na aktywności;
  1. w ramach karnetu nie można wymienić godzin aktywnej rehabilitacji z terapeutą na aktywności i odwrotnie;
  2. zakup kolejnego karnetu jest możliwy po wykorzystaniu jednocześnie godzin aktywnej rehabilitacji z terapeutą oraz aktywności.
 5. Faktury za wykonane usługi rehabilitacyjne wystawiane są przez Fundację tylko w formie elektronicznej i przesyłane drogą mailową;
  1. na prośbę osoby dokonującej zakupu usług rehabilitacyjnych, pracownicy Recepcji wystawiają fakturę w formie wydrukowanej.
 6. Beneficjenci mogą skorzystać z 10% zniżki na zakup karnetu „Aktywni i Samodzielni”, za każdą osobę poleconą, w ramach systemu polecającego;
  1. Polecający - może być nim Beneficjent, który korzystał / korzysta z oferty rehabilitacyjnej;
  2. Polecony - może być nim osoba, która spełnia przesłanki do tego, aby stać się Beneficjentem (ukończyła 16 lat, posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub równoważne) i nie korzystała od 2019 roku z oferty rehabilitacyjnej;
  3. Polecający może skorzystać ze zniżki, jeśli poda imię i nazwisko Poleconego, natomiast Polecony wykupił karnet lub skorzystał z projektu współfinansowanego z projektu PFRON, przy czym poda imię i nazwisko Polecającego.

§ 4 Zapisy na zajęcia

 1. W zajęciach można uczestniczyć po uprzednim zapisaniu się na nie – osobiście w Recepcji Fundacji / telefonicznie: 22 349 97 71, 796 324 328 / mailowo: [email protected].
 2. W przypadku zajęć, na które można wykupić karnet, Beneficjent może zapisać się na terminy stałe (cykliczne) lub jednorazowe, w zależności od dostępności terminów;
  1. Fundacja zobowiązuje się - w miarę swoich możliwości - dbać o to, by zabiegi odbywały się w możliwie najkrótszych odstępach czasu i dogodnych dla Beneficjenta godzinach.
 3. W przypadku aktywności, Beneficjent może zapisać się tylko na jednorazowe terminy, maksymalnie na 4 tygodnie do przodu, zgodnie z dostępnymi terminami.
 4. Każdy z Beneficjentów może korzystać z aktywności w nieograniczonej ilości, jeśli fizjoterapeuta / lekarz nie wyrazi ku temu przeciwskazań, w zależności od dostępności terminów.
 5. Beneficjent ma obowiązek telefonicznie poinformować pracownika Recepcji Fundacji o spóźnieniu się na zajęcia;
  1. w przypadku spóźnienia, zajęcia nie są przedłużane;
  2. spóźnienie na umówione zajęcia, przekraczające 15 minut, może skutkować ich odwołaniem. Jest to równoznaczne z realizacją umówionych zajęć.

§ 5 Odwoływanie zajęć

 1. Gdy Beneficjent wie, że nie będzie mógł pojawić się na danych zajęciach, ma obowiązek osobiście poinformować o tym pracowników Recepcji – bezpośrednio w Fundacji / telefonicznie: 22 349 97 71, 796 324 328 / mailowo: [email protected].
 2. Aby nie utracić godzin, odwołania zajęć należy dokonać w terminie:
  1. w przypadku aktywnej rehabilitacji i aktywnej rehabilitacji w wodzie - najpóźniej do godziny 21:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Jeśli zajęcia są zaplanowane na poniedziałek, można je odwołać najpóźniej w niedzielę, wysyłając mail lub SMS. Informację należy przekazać pracownikowi Recepcji Fundacji, nie prowadzącemu zajęcia;
  2. w przypadku zajęć na wspinaczce - najpóźniej dnia poprzedzającego zajęcia, do godziny 12:00. Jeśli zajęcia są zaplanowane na poniedziałek, można odwołać najpóźniej do piątku, do godziny 16:00. Informację należy przekazać pracownikowi Recepcji Fundacji, nie Prowadzącemu zajęcia.
 3. Odwołanie zajęć wymieniony w pkt. 2, po upłynięciu wskazanych terminów, tego samego dnia lub niepojawienie się na zajęciach, powoduje utratę godzin (obowiązek zapłaty za zajęcia).
 4. W przypadku aktywności, odwołanie zajęć po godzinie 21:00 dnia poprzedniego lub tego samego dnia lub niepojawienie się na zajęciach nie powoduje utraty godzin, jednak Beneficjent na następne zajęcia może zostać wpisany na listę rezerwową. W przypadku, gdy beneficjent 3 razy z rzędu nie pojawi się na umówionych aktywnościach, pracownik Recepcji może zablokować możliwość zapisów na kolejne zajęcia.
 5. W przypadku niepojawienia się na zajęciach aktywnej rehabilitacji na zaplanowaną godzinę, jest możliwość zapisania kolejnego terminu tego samego dnia, co wiąże się z utratą godzin z karnetu za każde z zaplanowanych zajęć.
 6. W sytuacji, gdy zajęcia indywidualne zostaną odwołane przez Fundację, Beneficjentowi - w miarę możliwości i w zależności od wolnych miejsc - proponowane są zajęcia w innym terminie i / lub z innym Prowadzącym. W przypadku odwołania zajęć przez Fundację, godzina z karnetu nie przepada.
 7. Zajęcia realizowane w stałych terminach, można odwołać maksymalnie do 3 tygodni. Dłuższa przerwa w zajęciach będzie skutkowała utratą stałego terminu.   
 8. Niektóre zajęcia mogą odbywać się poza siedzibą Fundacji. W szczególnych przypadkach zajęcia mogą zostać przeniesione do budynku Fundacji, o czym Beneficjent zostanie poinformowany telefonicznie (lub sms-owo) najpóźniej tego samego dnia rano.

§ 6 Korzystanie z oferty komercyjnej

 1. Pacjenci komercyjni mogą być również zapisywani na konsultację; nie jest jednak ona wymagana do rozpoczęcia rehabilitacji;
  1. w przypadku, gdy Fundacja posiada umowę z ubezpieczycielem, koszty wszelkich usług rehabilitacyjnych są rozliczane z godnie z ustalonym cennikiem i opłaca je ubezpieczyciel.
 2. Pacjenci komercyjni mogą zostać zapisani tylko na terminy jednorazowe, maksymalnie do 4 tygodnie do przodu;
  1. wyjątkiem jest sytuacja, gdy Pacjent wykupi pakiet 10 godzin (+1 gratis), wówczas może zostać zapisany na wszystkie 11 terminów od razu.
 3. Pacjentów komercyjnych obowiązują zasady odwoływania zajęć opisane w §5, jednak w przypadku zajęć odwołanych po godzinie 21:00 dnia poprzedzającego lub tego samego dnia lub niepojawienie się na zajęciach nich, nie powoduje obowiązku zapłaty za zajęcia.
 4. Pacjent korzystający z oferty komercyjnej może zapisać się na dowolne zajęcia z cennika komercyjnego, z wyjątkiem aktywności, zajęć na basenie i wspinaczki, w przypadku których należy okazać dokumentację schorzenia lub posiadać subkonto w Fundacji.

 § Przepisy porządkowe – zajęcia odbywające się stacjonarnie

 1. Odzież wierzchnią należy zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, nie powinna być ona wnoszona na salę rehabilitacyjną. Dodatkowo, przed wejściem na salę prosimy o zmianę obuwia.
 2. Na zajęcia Beneficjent i Pacjent komercyjny mają obowiązek zgłaszać się w odpowiednim stroju sportowym umożliwiającym swobodne ćwiczenia.
 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Fundacji.
 4. Beneficjent i Pacjent komercyjny może przebywać na sali rehabilitacyjnej wyłącznie w obecności Prowadzącego. Przed zajęciami prosimy oczekiwać na Prowadzącego w poczekalni przylegającej do sali. 
 5. Osoby towarzyszące, rodzina i opiekunowie Beneficjenta nie powinni przebywać w trakcie zajęć na sali rehabilitacyjnej.
 6. Za bezpieczeństwo Beneficjentów i Pacjentów komercyjnych podczas trwania zajęć aktywnej rehabilitacji odpowiada Prowadzący.
 7. Pracownicy Fundacji nie są zobowiązani ani do obsługi osobistej Beneficjenta i Pacjenta komercyjnego, ani do pomocy w czynnościach higienicznych na terenie Fundacji.
 8. W związku z wymogami sanitarnymi oraz w trosce o bezpieczeństwo Beneficjentów i Pacjentów komercyjnych, Prowadzący jest zobowiązany do dezynfekcji sprzętu używanego podczas zajęć przed ich zakończeniem.
 9. Nagrywanie i fotografowanie zajęć, może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Prowadzącego zajęcia i współuczestników.

§ 8 Zajęcia online

 1. Do uczestnictwa w zajęciach online wymagane jest urządzenie z dostępem do stabilnego łącza internetowego, posiadające funkcję audio-wideo, do którego Beneficjent / Pacjent komercyjny zapewnia sobie samodzielnie.
 2. Zajęcia online odbywają się poprzez aplikację Zoom (www.zoom.us).
 3. Aplikację na komputer można pobrać z oficjalnej strony internetowej – www.zoom.us/download. Wersję dla smartfonów / tabletów można pobrać z App Store (dla iOS) lub Google Play (Android);
  1. korzystanie z aplikacji na komputerze nie wymaga zakładania konta na Zoom i jest bezpłatne;
  2. korzystanie z aplikacji na smartfonie / tablecie wymaga założenia konta na Zoom i jest bezpłatne.
 4. W zajęciach online można uczestniczyć wyłącznie po uprzednim zapisaniu się na nie – osobiście w Recepcji Fundacji / telefonicznie: 22 349 97 71, 796 324 328 / mailowo: [email protected];
  1. po zapisaniu na zajęcia, Beneficjent otrzyma wiadomość mail z linkiem do spotkania.
 5. Na zajęcia należy zalogować się poprzez kliknięcie w link spotkania oraz wpisanie swojego imienia i pierwszej litery nazwiska.
 6. W czasie trwania zajęć obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania, wykonywania zrzutu ekranu oraz upubliczniania zajęć bez zgody Prowadzącego zajęcia oraz współuczestników. Złamanie tej zasady może wiązać się nie tylko z wykluczeniem z zajęć, ale również z konsekwencjami prawnymi.
 7. Fundacja Avalon nie ponosi odpowiedzialności za uczestników zajęć online. Beneficjent / Pacjent komercyjny nie jest zobowiązany do wykonywania ćwiczeń, o których mówi Prowadzący, jeśli ocenia, że wykonanie ćwiczenia w jakimkolwiek stopniu zagraża jego zdrowiu lub życiu.
 8. W przypadku niektórych zajęć grupowych online, liczba osób uczestniczących w zajęciach online może uniemożliwić prowadzenie zajęć w taki sposób, by Prowadzący korygował poprawność wykonywanych przez Beneficjentów ćwiczeń.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. 
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem email [email protected], nr tel. (22) 3499771. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected].
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu, jak również w celu archiwizacji.
 4. Dane mogą być udostępniane podmiotom z nami współpracującym, świadczącym nam usługi niezbędne do prawidłowej działalności lub upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych.
 7. Regulamin Projektu jest dostępny w Recepcji Fundacji, w sali rehabilitacyjnej oraz na stronie internetowej Fundacji (http://www.fundacjaavalon.pl/)
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 26.11.2021r.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!