Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROJEKTÓW AVALON ACTIVE

 

 § 1 Przepisy ogólne

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
 • Fundacja – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy
  Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000270809;
 • Beneficjent – osoba fizyczna, która korzysta z aktywnej rehabilitacji w Fundacji.
 • Sala rehabilitacyjna – sala przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa.
 • Karnet – wykupione 10 h aktywnej rehabilitacji + 5 aktywności lub w przypadku rehabilitacji w wodzie: 10 h aktywnej rehabilitacji + 2 aktywności.
 • Aktywna rehabilitacja – rehabilitacja ruchowa w postaci zajęć indywidualnych z rehabilitantem na sali rehabilitacyjnej.
 • Aktywności – inne formy rehabilitacji, zajęcia grupowe i indywidualne, odbywające się zarówno na sali rehabilitacyjnej, jak i poza nią.
 1. Avalon Active prowadzi aktywną rehabilitację w ramach różnych projektów. Informacja o aktualnie prowadzonych projektach jest dostępna na stronie internetowej Fundacji.
 2. Sala rehabilitacyjna jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-21.00, w piątki w godz. 8.00-16.00.

 § 2 Regulamin porządkowy

 

 1. Osoby korzystające z projektów Avalon Active proszone są o:
  • udzielanie rzetelnych informacji o stanie swojego zdrowia
  • przestrzeganie zakazu palenia na terenie Fundacji
  • nie używanie telefonów komórkowych na sali rehabilitacyjnej
  • dbanie o wyposażenie i sprzęt znajdujący się na terenie Fundacji
  • przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych
  • kulturalne zachowanie, w tym nieużywanie wulgaryzmów
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej.
 2. Odzież wierzchnią należy zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, nie powinna być ona wnoszona do sali rehabilitacyjnej. Dodatkowo przed wejściem na salę prosimy o zmianę obuwia.
 3. Osoby towarzyszące, rodzina i opiekunowie Beneficjenta nie powinni przebywać w trakcie rehabilitacji w sali rehabilitacyjnej.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Fundacji.
 5. Za bezpieczeństwo Beneficjentów podczas trwania aktywności oraz aktywnej rehabilitacji odpowiada osoba prowadząca zajęcia danej aktywności lub rehabilitant w przypadku zajęć aktywnej rehabilitacji.
 6. Beneficjent może przebywać w sali rehabilitacyjnej wyłącznie w obecności rehabilitanta. Przed zajęciami prosimy oczekiwać na rehabilitanta w poczekalni przylegającej do sali.
 7. Na zabieg Beneficjent ma obowiązek zgłaszać się w odpowiednim stroju sportowym umożliwiającym swobodne ćwiczenia. Beneficjent powinien być także przygotowany na ewentualność zdjęcia koszulki do wykonania zabiegu manualnego bądź masażu.
 8. Pracownicy Fundacji nie są zobowiązani ani do obsługi osobistej Beneficjenta, ani do pomocy w czynnościach higienicznych w czasie przebywania Beneficjenta na terenie Fundacji.

§ 3 Zasady funkcjonowania Fundacji w czasie pandemii COVID-19

 1. Beneficjenci i osoby im towarzyszące, którzy wracają na zajęcia po 18.05.2020 r. mają obowiązek wypełnienia i podpisania Ankiety wstępnej kwalifikacji, która dotyczy stanu zdrowia, temperatury ciała i ewentualnych objawów choroby u Beneficjenta / osoby towarzyszącej. Ankieta wstępna jest wypełniana raz. Do podpisu ankiety Beneficjent powinien zaopatrzyć się we własny długopis.
 2. Beneficjenci, u których w ciągu ostatnich 3 miesięcy stwierdzono zachorowanie na COVID-19 lub którzy mieli kontakt z osobami chorymi, nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Fundację Avalon.
 3. Beneficjenci, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy przebywali na kwarantannie lub byli objęci nadzorem sanitarno-epidemiologicznym lub mieli kontakt z takimi osobami, nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Fundację Avalon.
 4. Beneficjenci i osoby im towarzyszące, będą mieli mierzoną temperaturę, za każdym razem po przyjeździe do Fundacji. Wyniki pomiaru będą zapisywane w załączniku do Ankiety wstępnej kwalifikacji.
 5. W przypadku temperatury ciała pomiędzy 37°C a 38°C, o uczestnictwie Beneficjenta w zajęciach decyduje prowadzący.
 6. W przypadku temperatury ciała powyżej 38°C, Beneficjent nie może uczestniczyć w zajęciach. Jest to równoznaczne z utratą godzin z karnetu.
 7. W przypadku, gdy podwyższona temperatura ciała wynika ze schorzenia, Beneficjent powinien dostarczyć zaświadczenie od lekarza.
 8. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby w pełni zdrowe, bez żadnych objawów choroby. Pracownik Fundacji może poprosić Beneficjenta o dostarczenie aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia. W szczególnych przypadkach rehabilitacja będzie kontynuowana tylko po dostarczeniu takiego zaświadczenia.
 9. Zaleca się, aby Beneficjenci / osoby towarzyszące przychodzili do Fundacji w maseczkach lub przyłbicach oraz rękawiczkach. Beneficjenci we własnym zakresie zaopatrują się w środki ochrony osobistej.
 10. W trakcie trwania zajęć rehabilitacyjnych zaleca się, aby Beneficjent miał maseczkę zakrywającą nos i usta. Beneficjent może zdjąć maseczkę po uprzedniej zgodzie fizjoterapeuty.
 11. Fundacja zapewnia Beneficjentom / osobom towarzyszącym płyn do dezynfekcji rąk. Zaleca się aby dezynfekować ręce po wejściu do Fundacji, a także po korzystaniu z przestrzeni wspólnych, takich jak toaleta, szatnia czy poczekalnia
 12. Za dezynfekcję przestrzeni wspólnych, takich jak toalety, szatnie, krzesła są odpowiedzialni pracownicy Fundacji.
 13. Osoby oczekujące w Recepcji proszone są o oczekiwanie poza Fundacją lub w miejscu wyznaczonym przez Pracownika Recepcji.
 14. W trakcie rozmowy z pracownikiem Recepcji, wszelkie osoby mu asystujące proszone są o oczekiwanie poza Fundacją (wyjątek stanowią osoby niezbędne do załatwienia sprawy w ocenie Pracownika Fundacji).
 15. Fundacja wprowadza zajęcia online. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na zajęcia online znajdują się w §5.
 16. Fundacja zaleca przychodzenie na zajęcia maksymalnie na 15 minut przed zajęciami.
 17. W przypadku przerwy między zajęciami trwającej dłużej niż 30 minut, Beneficjent proszony będzie o opuszczenie Fundacji na ten czas.

 § 4 Korzystanie z projektów Avalon Active

 1. Zespołem rehabilitacji kieruje Koordynator Projektu Avalon Active.
 2. Z projektów Avalon Active mogą korzystać osoby powyżej 16 roku życia.
 3. Przyjęcie Beneficjenta na rehabilitację odbywa się na podstawie dostarczonego oryginału orzeczenia (do wglądu) oraz oryginału zaświadczenia o braku przeciwskazań do rehabilitacji.
 4. Zaświadczenie o braku przeciwskazań do rehabilitacji może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu bądź specjalistę. Powyższe zaświadczenie jest ważne przez pół roku. W przypadku niedostarczenia aktualnego zaświadczenia o braku przeciwskazań do rehabilitacji, Fundacja ma prawo odmówić realizacji usługi aktywnej rehabilitacji, co jest równoważne z utratą godziny z karnetu.
 5. Powodem odmowy przyjęcia na rehabilitację mogą być:
  • infekcja wirusowa i bakteryjna z przebiegiem gorączki
  • rany odleżynowe
  • zaburzenia neurologiczno-psychiczne skutkujące brakiem współpracy z rehabilitantem
  • niestabilny stan zdrowia z powodu zbyt krótkiego okresu rekonwalescencji po pobycie w szpitalu lub przebytych zabiegach chirurgiczno-ortopedycznych
  • brak dokumentacji medycznej/ badań potwierdzających schorzenie.
 6. Beneficjent jest zobowiązany powiadomić rehabilitanta o innych chorobach mogących mieć wpływ na zdrowie jego oraz terapeuty w tym m.in. choroby zakaźne.
 7. Oficjalną formą kontaktu z Fundacją oraz wyrażenia woli jest adres mailowy podany podczas konsultacji.
 8. Beneficjent ma obowiązek informować o wszelkich zmianach w danych teleadresowych,
  jak również o zmianach dotyczących stanu zdrowia.
 9. Beneficjent ma obowiązek telefonicznie poinformować pracownika recepcji Fundacji o spóźnieniu się na zajęcia, w przypadku spóźnienia zajęcia nie są przedłużane.
 10. Spóźnienie na umówione zajęcia, przekraczające 15 minut może skutkować ich odwołaniem. Jest to równoznaczne z odbyciem się umówionych zajęć.
 11. W sytuacji gdy zajęcia aktywnej rehabilitacji zostaną odwołane przez Fundację, Beneficjentowi w miarę możliwości i w zależności od wolnych miejsc proponowane są zajęcia z innym rehabilitantem. W przypadku odwołania zajęć przez Fundację godzina z karnetu nie przepada.
 12. Każdy uczestnik korzystający z aktywności w ramach karnetu Aktywni i Samodzielni, zostaje objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania zajęć.
 13. Rehabilitant ma prawo wyjścia do toalety w trakcie zajęć.
 14. Fundacja zobowiązuje się w miarę swoich możliwości dbać o to, by zabiegi odbywały się w możliwie najkrótszych odstępach czasu i dogodnych dla Beneficjenta godzinach.
 15. Nagrywanie i fotografowanie zajęć prowadzonych przez Fundację, może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej zajęcia i współuczestników.

 § 5 Zapisy na zajęcia

 1. Fundacja zaleca, aby wszelkie zapisy na zajęcia kierowane były drogą mailową lub telefoniczną, aby ograniczyć bezpośredni kontakt na miejscu.
 2. W przypadku aktywnej rehabilitacji, Beneficjent może zapisać się na terminy stałe (cykliczne) lub jednorazowe, zgodnie z dostępnymi terminami.
 3. W przypadku aktywności, Beneficjent może zapisać się tylko na jednorazowe terminy, maksymalnie na 4 tygodnie do przodu, zgodnie z dostępnymi terminami.
 4. Zajęcia indywidualne odbywają w siedzibie Fundacji oraz w formie online.
 5. Zajęcia grupowe odbywają się jedynie w formie online.
 6. W zajęciach aktywności może brać udział każdy z Beneficjentów w nieograniczonej ilości, korzystając z nich w ramach swoich możliwości fizycznych, po uprzednim zapisaniu się na zajęcia u pracownika recepcji.
 7. W przypadku zajęć z psychologiem, Beneficjent może zapisać się maksymalnie na 2 zajęcia w miesiącu.
 8. W przepadku zajęć z logopedą Beneficjent może zapisać się maksymalnie na 1 zajęcia w tygodniu.
 9. Beneficjent ma obowiązek osobiście, telefonicznie bądź mailowo poinformować pracownika recepcji Fundacji o odwołaniu zajęć aktywnej rehabilitacji i/lub aktywności, najpóźniej do godziny 21.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W przypadku gdy zajęcia są zaplanowane na poniedziałek można je odwołać najpóźniej w niedzielę, wysyłając mail lub SMS. Informacja o odwołaniu musi zostać przekazana pracownikowi recepcji Fundacji, a nie rehabilitantowi.
 10. Odwołanie zajęć aktywnej rehabilitacji po godzinie 21:00 dnia poprzedniego, tego samego dnia lub nie pojawienie się na zajęciach, powoduje utratę godzin z karnetu.
 11. W przypadku aktywności odwołanie zajęć po godzinie 21:00 dnia poprzedniego lub tego samego dnia lub nie pojawienie się na zajęciach nie powoduje utraty godzin z karnetu, jednak Beneficjent na następne zajęcia zostaje wpisany na listę rezerwową.
 12. Zajęcia aktywnej rehabilitacji odbywające się w stałym terminie można odwołać maksymalnie do 3 tygodni. Dłuższa przerwa w aktywnej rehabilitacji będzie skutkowała utratą stałego terminu.
 13. W przypadku nie pojawienia się na zajęciach aktywnej rehabilitacji na zaplanowaną godzinę, jest możliwość zapisania kolejnego terminu tego samego dnia, co wiąże się z utratą godzin z karnetu za każde z zaplanowanych zajęć.
 14. Niektóre zajęcia mogą odbywać się poza siedzibą Fundacji. W szczególnych przypadkach zajęcia mogą zostać przeniesione do budynku Fundacji, o czym Beneficjent zostanie poinformowany telefonicznie (lub SMS-owo) najpóźniej tego samego dnia rano.

 

§ 6 Zajęcia online

 1. Zajęcia online odbywają się poprzez aplikację Zoom (zoom.us). Korzystanie z aplikacji Zoom jest bezpłatne i nie wymaga zakładania konta w tej aplikacji.
 2. Aplikację na PC można pobrać z oficjalnej strony internetowej – zoom.us/download. Wersję dla smartfonów/tabletów można pobrać z App Store (dla iOS) lub Google Play (Android).
 3. W zajęciach online mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane.
 4. Do uczestnictwa w zajęciach online wymagane jest urządzenie z dostępem do stabilnego łącza internetowego, posiadające funkcję audio-wideo.
 5. Po zapisaniu na zajęcia, Beneficjent otrzyma wiadomość mail z linkiem do spotkania oraz ID spotkania.
 6. Beneficjent biorący udział w zajęciach jest proszony o logowanie się minimum 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, wpisując swoje imię i pierwszą literę nazwiska.
 7. W czasie trwania zajęć obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania, wykonywania zrzutu ekranu ani upubliczniania zajęć. Złamanie tej zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem z zajęć, ale również konsekwencjami prawnymi.
 8. Fundacja Avalon nie ponosi odpowiedzialności za uczestników zajęć online. Beneficjent nie jest zobowiązany do wykonywania ćwiczeń, o których mówi prowadzący, jeśli ocenia, że wykonanie ćwiczenia zagraża jego zdrowiu.

§ 7 Karnety

 1. Jednorazowo można zakupić maksymalnie 3 karnety.
 2. Beneficjent, korzystający z zajęć aktywnej rehabilitacji, jest zobowiązany do poinformowania pracownika recepcji o chęci dalszego korzystania z rehabilitacji lub jej przerwania. W przypadku kontynuowania rehabilitacji Beneficjent powinien niezwłocznie wykupić następny karnet. Zwrotu karnetu można dokonać do 3 miesięcy od daty wykupienia karnetu.
 3. Każdy karnet zawiera określoną ilość godzin rehabilitacji ruchowej bądź rehabilitacji w wodzie oraz określoną ilość wejść na aktywności.
 4. W ramach karnetu nie można wymienić godzin aktywnej rehabilitacji na aktywności i odwrotnie.
 5. Zakup kolejnego karnetu jest możliwy po wykorzystaniu jednocześnie godzin aktywnej rehabilitacji oraz zajęć aktywności.
 6. Faktury imienne wystawiane są przez Fundację tylko w formie elektronicznej i przesyłane drogą mailową.

 

 § 8 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected] Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług rehabilitacji, jak również w celu archiwizacji. W razie takiej konieczności dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
 5. Regulamin jest dostępny w sali rehabilitacyjnej oraz na stronie internetowej Fundacji (http://www.fundacjaavalon.pl/).
 6. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji (http://www.fundacjaavalon.pl/). Niniejszy Regulamin obowiązuje od 18.05.2020 r.

 

Odsłony: 2347
Ulotkę wygenerowano: 230
Ulotkę wysłano mailem: 0

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>