Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

§1 Przepisy ogólne

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
  1. Beneficjent – osoba fizyczna, która korzysta z projektu „Aktywność kluczem do niezależności”, realizowanego przez Fundację Avalon;
  2. aktywna rehabilitacja – indywidualne zajęcia rehabilitacyjne z fizjoterapeutą, odbywające się stacjonarnie na sali rehabilitacyjnej i/lub online;
  3. aktywności – inne formy rehabilitacji, zajęcia grupowe i indywidualne, odbywające się zarówno na sali rehabilitacyjnej, jak i poza nią: zajęcia siłowo-wytrzymałościowe, zajęcia taneczne zumba, terapia z psychologiem, zajęcia neurologopedyczne, zajęcia „samodzielni w terenie”, zajęcia „samodzielni na co dzień”, samoobrona, techniki relaksacyjno-oddechowe, nordic walking, trening w wirtualnej rzeczywistości;
  4. Fundacja – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000270809;
  5. jednostka – godzina wsparcia przyznana w ramach projektu. Godzina wsparcia nie równa się godzinie zegarowej;
  6. tryb/forma hybrydowa – złożona z formy stacjonarnej oraz online;sala rehabilitacyjna – sala przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa;
  7. Projekt – bezpłatny projekt „Aktywność kluczem do niezależności” realizowany przez Fundację Avalon w ramach dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);
 2. Zajęcia rehabilitacyjne są realizowane od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-21:00, w piątek 8:00-16:00 – stacjonarnie i/lub online – za pomocą aplikacji, do której dostępu bezpłatnie udziela Fundacja.

§ 2 Przepisy porządkowe – zajęcia odbywające się stacjonarnie

 1. Osoby korzystające z Projektu proszone są o:
  1. udzielanie rzetelnych informacji o stanie swojego zdrowia,
  2. przestrzeganie zakazu palenia na terenie Fundacji,
  3. nie używanie telefonów komórkowych na sali rehabilitacyjnej,
  4. dbanie o wyposażenie i sprzęt znajdujący się na terenie Fundacji,
  5. przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych,
  6. kulturalne zachowanie, w tym nieużywanie wulgaryzmów,
  7. przestrzeganie zasad higieny osobistej.
 2. Odzież wierzchnią należy zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, nie powinna być ona wnoszona do sali rehabilitacyjnej. Dodatkowo przed wejściem na salę prosimy o zmianę obuwia.
 3. Osoby towarzyszące, rodzina i opiekunowie Beneficjenta nie powinni przebywać w trakcie zajęć w sali rehabilitacyjnej.
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Fundacji.  
 5. Za bezpieczeństwo Beneficjentów podczas trwania zajęć aktywnej rehabilitacji, odpowiada rehabilitant, a w przypadku trwania aktywności - osoba prowadząca zajęcia danej aktywności.
 6. Beneficjent może przebywać w sali rehabilitacyjnej wyłącznie w obecności rehabilitanta. Przed zajęciami prosimy oczekiwać na rehabilitanta w poczekalni przylegającej do sali.  
 7. Na zajęcia Beneficjent ma obowiązek zgłaszać się w odpowiednim stroju sportowym umożliwiającym swobodne ćwiczenia.
 8. Pracownicy Fundacji nie są zobowiązani ani do obsługi osobistej Beneficjenta, ani do pomocy w czynnościach higienicznych w czasie przebywania Beneficjenta na terenie Fundacji.

§ 3 Zasady funkcjonowania Fundacji w czasie epidemii COVID-19

 1. Beneficjenci i osoby im towarzyszące, pojawiając się na terenie Fundacji, mają obowiązek wypełnienia i podpisania ankiety wstępnej, która dotyczy stanu zdrowia, temperatury ciała i ewentualnych objawów choroby u Beneficjenta / osoby towarzyszącej. Ankieta jest wypełniana raz. Do podpisu ankiety Beneficjent powinien zaopatrzyć się we własny długopis.
 2. Na terenie Fundacji mogą przebywać tylko osoby w pełni zdrowe, bez żadnych objawów choroby, którym nie jest wiadome, że w ciągu ostatnich 10 dni miały kontakt z osobą chorą na COVID-19.  
 3. Beneficjenci, u których w ciągu ostatniego miesiąca stwierdzono zachorowanie na COVID-19, mogą uczestniczyć w stacjonarnych zajęciach prowadzonych przez Fundację Avalon, pod warunkiem, że dostarczą zaświadczenie od lekarza o zakończonym okresie choroby.
 4. Beneficjenci i osoby im towarzyszące, będą mieli mierzoną temperaturę za każdym razem po przyjeździe do Fundacji. Wyniki pomiaru będą zapisywane w załączniku do ankiety wstępnej, wspomnianej w ust. 1.
 5. W przypadku temperatury ciała pomiędzy 37°C a 38°C, o uczestnictwie Beneficjenta w zajęciach decyduje prowadzący;
  1. jeśli uczestnik zostanie skierowany do domu ze względu na podwyższoną temperaturę, zajęcia zostają zakwalifikowane jako zrealizowane.
 6. W przypadku temperatury ciała powyżej 38°C, Beneficjent nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach. Jest to równoznaczne z utratą jednostek z Projektu.  
 7. W przypadku, gdy podwyższona temperatura ciała wynika ze schorzenia, Beneficjent powinien dostarczyć zaświadczenie od lekarza.
 8. Beneficjenci /osoby towarzyszące przychodzą do Fundacji obowiązkowo w maseczkach lub przyłbicach, w które zaopatrują się we własnym zakresie.  
 9. Fundacja zapewnia Beneficjentom i osobom towarzyszącym płyn do dezynfekcji rąk. Po wejściu do Fundacji należy dezynfekować ręce, a także po korzystaniu z przestrzeni wspólnych, takich jak toaleta, szatnia czy poczekalnia.
 10. W trakcie trwania zajęć rehabilitacyjnych zaleca się, aby Beneficjent miał maseczkę zakrywającą nos i usta. Beneficjent może zdjąć maseczkę po uprzedniej zgodzie fizjoterapeuty.  
 11. Za dezynfekcję przestrzeni wspólnych, takich jak toalety, szatnie, krzesła są odpowiedzialni pracownicy Fundacji.  
 12. Osoby oczekujące w Recepcji proszone są o oczekiwanie poza Fundacją lub w miejscu wyznaczonym przez Pracownika Recepcji.
 13. W trakcie rozmowy z pracownikiem Recepcji, wszelkie osoby mu asystujące proszone są o oczekiwanie poza Fundacją (wyjątek stanowią osoby niezbędne do załatwienia sprawy w ocenie Pracownika Fundacji).
 14. Fundacja wprowadza zajęcia online. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na zajęcia online znajdują się w §6.
 15. Fundacja zaleca przychodzenie na zajęcia maksymalnie na 15 minut przed zajęciami.
 16. W przypadku przerwy między zajęciami trwającej dłużej niż 30 minut, Beneficjent proszony będzie o opuszczenie Fundacji na ten czas.

§ 4 Korzystanie z Projektu

 1. W ramach Projektu Beneficjent otrzymuje do zrealizowania 50 jednostek - 25 jednostek aktywnej rehabilitacji i 25 jednostek aktywności.  
 2. Beneficjenta na wszystkie aktywności kwalifikuje fizjoterapeuta. 
 3. Projekt jest skierowany do osób od 16 roku życia, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności;
  1. w czasie uczestnictwa w Projekcie nie można korzystać z innego projektu dofinansowanego przez PFRON w ramach konkursu 1/2018 SZANSA-ROZWÓJNIEZALEŻNOŚĆ i zawartego w celu programowym nr 2 (zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych)
 4. Projekt można zrealizować w trybie hybrydowym (stacjonarnie i online) lub w całości online;
  1. Fundacja zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości realizacji Projektu do wyłącznie formy online, jeśli będzie skłaniać do tego sytuacja epidemii. 
 5. Aby przystąpić do Projektu, należy najpierw odbyć konsultację z fizjoterapeutą (stacjonarnie lub online). 
 6. Zapisu konsultację można dokonać: 
  1. w przypadku konsultacji online – wysyłając na adres Recepcji Fundacji ([email protected]) maila z prośbą o zapis, zawierającego: 
   • numer telefonu do kontaktu,
   • skan (/czytelne zdjęcie) aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (przednia i tylna strona),
   • skany/zdjęcia posiadanej dokumentacji medycznej, dotyczącej schorzenia oraz diagnostykę obrazową, np. RTG, MR, tomografia (dokumentacja jest potrzebna fizjoterapeucie do wyznaczenia celu rehabilitacji i doboru odpowiednich zajęć);
  2. w przypadku konsultacji stacjonarnych - telefoniczny kontakt z Recepcją Fundacji; na konsultację należy przynieść (do wglądu):
   • oryginał aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
   • skany/zdjęcia posiadanej dokumentacji medycznej, dotyczącej schorzenia oraz diagnostykę obrazową, np. RTG, MR, tomografia (dokumentacja jest potrzebna fizjoterapeucie do wyznaczenia celu rehabilitacji i doboru odpowiednich zajęć).
 7. Przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji należy wypełnić formularz (Deklaracja beneficjenta projektu) udostępniony przez Recepcję oraz dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwskazań do rehabilitacji, które może wystawić lekarz prowadzący lub lekarz pierwszego kontaktu.Przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji należy dostarczyć zaświadczenie o braku przeciwskazań do rehabilitacji, które może wystawić lekarz prowadzący lub lekarz pierwszego kontaktu. 
 8. Powodem odmowy przyjęcia do Projektu może być: 
  1. niedostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności,
  2. niedostarczenie aktualnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do rehabilitacji,
  3. niedostarczenie dokumentacji medycznej/ badań potwierdzających schorzenie,
  4. infekcja wirusowa i bakteryjna z przebiegiem gorączki,
  5. rany odleżynowe,
  6. zaburzenia neurologiczno-psychiczne skutkujące brakiem współpracy z rehabilitantem,
  7. niestabilny stan zdrowia z powodu zbyt krótkiego okresu rekonwalescencji po pobycie w szpitalu lub przebytych zabiegach chirurgiczno-ortopedycznych.
 9. Beneficjent ma obowiązek telefonicznie poinformować pracownika Recepcji Fundacji o spóźnieniu się na zajęcia, w przypadku spóźnienia zajęcia nie są przedłużane;
  1. spóźnienie na umówione zajęcia, przekraczające 15 minut może skutkować ich odwołaniem. Jest to równoznaczne z odbyciem się umówionych zajęć.
 10. W sytuacji, gdy zajęcia aktywnej rehabilitacji zostaną odwołane przez Fundację, Beneficjentowi w miarę możliwości i w zależności od wolnych miejsc proponowane są zajęcia z innym rehabilitantem. W przypadku odwołania zajęć przez Fundację godzina z karnetu nie przepada.
 11. Wizyta zrealizowana w ramach Projektu, to wizyta:
  1. na którą Beneficjent przyszedł; 
  2. którą Beneficjent odwołał po raz kolejny, zgodnie z §5 ust. 5;
  3. na którą Beneficjent nie zalogował się, zgodnie z §5 ust. 5;
  4. na którą Beneficjent nie przyszedł, zgodnie z §5 ust. 6; 
  5. która nie została odwołana w terminie, zgodnie z §3, ust. 5 i 6.
 12. Każda wizyta, zrealizowana w ramach Projektu jest potwierdzana przez Beneficjenta: 
  1. podpisem złożonym na Recepcji – w przypadku osób realizujących Projekt stacjonarnie lub w formie hybrydowej; 
  2. mailowo – w przypadku osób realizujących Projekt wyłącznie online.  

§5 Zapisy na zajęcia

 1. Fundacja zaleca, aby wszelkie zapisy na zajęcia kierowane były drogą mailową lub telefoniczną, aby ograniczyć bezpośredni kontakt na miejscu.  
 2. Zajęcia odbywają w siedzibie Fundacji i/lub w formie online.  
 3. Zajęcia w ramach Projektu należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od daty przystąpienia do Projektu.
 4. Beneficjent ma obowiązek osobiście, telefonicznie, wysyłając mail lub SMS, poinformować pracownika Recepcji Fundacji o odwołaniu zajęć najpóźniej do godziny 21.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W przypadku gdy zajęcia są zaplanowane na poniedziałek, można je odwołać najpóźniej w niedzielę, wysyłając mail lub SMS. Informacja o odwołaniu musi zostać przekazana pracownikowi Recepcji Fundacji, nie rehabilitantowi.  
 5. Beneficjent może odwołać maksymalnie 3 wizyty, realizowane w ramach Projektu. Każde kolejne odwołanie skutkuje utratą jednostek otrzymanych w ramach Projektu.
 6. Odwołanie zajęć po godzinie 21:00 dnia poprzedniego, tego samego dnia lub nie pojawienie się na zajęciach, powoduje utratę jednostek z Projektu. 
 7. Niektóre zajęcia mogą odbywać się poza siedzibą Fundacji. W szczególnych przypadkach zajęcia mogą zostać przeniesione do budynku Fundacji, o czym Beneficjent zostanie poinformowany telefonicznie (lub sms-owo) najpóźniej tego samego dnia rano.
 8. Zajęcia aktywnej rehabilitacji stacjonarnej/online planowane są z beneficjentem.
 9. Zajęcia aktywności planowane są przez pracownika Recepcji. 
 10. W wyjątkowych przypadkach wszystkie zajęcia w ramach Projektu mogą zostać zaplanowane przez pracownika Recepcji.

§ 6 Zajęcia online

 1. Zajęcia online odbywają się poprzez aplikację Zoom (zoom.us) lub w szczególnych przypadkach poprzez inne komunikatory. Korzystanie z aplikacji Zoom jest bezpłatne i nie wymaga zakładania konta w tej aplikacji.  
 2. Aplikację na komputer można pobrać z oficjalnej strony internetowej – zoom.us/download. Wersję dla smartfonów/tabletów można pobrać z App Store (dla iOS) lub Google Play (Android).
 3. W zajęciach online mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane.
 4. Do uczestnictwa w zajęciach online wymagane jest urządzenie z dostępem do stabilnego łącza internetowego, posiadające funkcję audio-wideo.
 5. Po zapisaniu na zajęcia, Beneficjent otrzyma wiadomość mail z linkiem do spotkania.
 6. Beneficjent biorący udział w zajęciach jest proszony o logowanie się minimum 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, wpisując swoje imię i pierwszą literę nazwiska.
 7. W czasie trwania zajęć obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania, wykonywania zrzutu ekranu oraz upubliczniania zajęć. Złamanie tej zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem z zajęć, ale również konsekwencjami prawnymi.
 8. Fundacja Avalon nie ponosi odpowiedzialności za uczestników zajęć online. Beneficjent nie jest zobowiązany do wykonywania ćwiczeń, o których mówi prowadzący, jeśli ocenia, że wykonanie ćwiczenia w jakimkolwiek stopniu zagraża jego zdrowiu lub życiu.
 9. Zapisu §2 pkt 5 Regulaminu nie stosuje się do zajęć online.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Avalon Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Współadministratorem danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa.
 2. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem email [email protected], nr tel. (22) 3499771. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected].
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu, jak również w celu archiwizacji.
 4. Dane mogą być udostępniane podmiotom z nami współpracującym, świadczącym nam usługi niezbędne do prawidłowej działalności lub upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych.
 7. Regulamin Projektu jest dostępny w Recepcji Fundacji, w sali rehabilitacyjnej oraz na stronie internetowej Fundacji (http://www.fundacjaavalon.pl/)
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 12.05.2021 r.
 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!