Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROJEKTU

AKTYWNOŚĆ KLUCZEM DO NIEZALEŻNOŚCI”

 

 §1 Przepisy ogólne

 

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:
 • Fundacja – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy
  Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000270809;
 • Beneficjent – osoba fizyczna, która korzysta z projektu „Aktywność kluczem do niezależności” w Fundacji Avalon.
 • Sala rehabilitacyjna – sala przy ul. Domaniewskiej 50A, 02-672 Warszawa.
 • Projekt – bezpłatny projekt „Aktywność kluczem do niezależności” realizowany przez Fundację Avalon w ramach dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 • Aktywności – inne formy rehabilitacji, zajęcia grupowe i indywidualne, odbywające się zarówno na sali rehabilitacyjnej, jak i poza nią: zajęcia siłowo-wytrzymałościowe, zumba, terapia z psychologiem, zajęcia neurologopedyczne, zajęcia „samodzielni w terenie”, zajęcia „samodzielni na co dzień”, samoobrona, techniki relaksacyjno-oddechowe, nordic walking, trening w wirtualnej rzeczywistości.
 • Aktywna rehabilitacja – zajęcia indywidualne z fizjoterapeutą na sali rehabilitacyjnej.
 • Jednostka – godzina wsparcia przyznana w ramach projektu. Godzina wsparcia nie równa się godzinie zegarowej.
 • Sala rehabilitacyjna czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-21.00, w piątki w godz. 8.00-16.00, a także w soboty w godz. 16:30-18:30.

 § 2 Regulamin porządkowy

 

 1. Osoby korzystające z Projektu proszone są o:
  • udzielanie rzetelnych informacji o stanie swojego zdrowia
  • przestrzeganie zakazu palenia na terenie Fundacji
  • nie używanie telefonów komórkowych na sali rehabilitacyjnej
  • dbanie o wyposażenie i sprzęt znajdujący się na terenie Fundacji
  • przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych
  • kulturalne zachowanie, w tym nieużywanie wulgaryzmów
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej.
 2. Odzież wierzchnią należy zostawić w miejscu do tego przeznaczonym, nie powinna być ona wnoszona do sali rehabilitacyjnej. Dodatkowo przed wejściem na salę prosimy o zmianę obuwia.
 3. Osoby towarzyszące, rodzina i opiekunowie Beneficjenta nie powinni przebywać w trakcie zajęć w sali rehabilitacyjnej. 
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe pozostawione na terenie Fundacji.
 5. Za bezpieczeństwo Beneficjentów podczas trwania aktywności oraz aktywnej rehabilitacji odpowiada osoba prowadząca zajęcia danej aktywności lub rehabilitant w przypadku zajęć aktywnej rehabilitacji.
 6. Beneficjent może przebywać w sali rehabilitacyjnej wyłącznie w obecności rehabilitanta. Przed zajęciami prosimy oczekiwać na rehabilitanta w poczekalni przylegającej do sali.
 7. Na zajęcia Beneficjent ma obowiązek zgłaszać się w odpowiednim stroju sportowym umożliwiającym swobodne ćwiczenia.
 8. Pracownicy Fundacji nie są zobowiązani ani do obsługi osobistej Beneficjenta, ani do pomocy w czynnościach higienicznych w czasie przebywania Beneficjenta na terenie Fundacji.

 § 3 Zasady funkcjonowania Fundacji w czasie pandemii COVID-19

 1. Beneficjenci i osoby im towarzyszące, którzy wracają na zajęcia po 18.05.2020 r. mają obowiązek wypełnienia i podpisania ankiety wstępnej, która dotyczy stanu zdrowia, temperatury ciała i ewentualnych objawów choroby u Beneficjenta / osoby towarzyszącej. Ankieta wstępna jest wypełniana raz. Do podpisu ankiety Beneficjent powinien zaopatrzyć się we własny długopis.
 2. Beneficjenci, u których w ciągu ostatnich 3 miesięcy stwierdzono zachorowanie na COVID-19 lub którzy mieli kontakt z osobami chorymi, nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Fundację Avalon.
 3. Beneficjenci, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy przebywali na kwarantannie lub byli objęci nadzorem sanitarno-epidemiologicznym lub mieli kontakt z takimi osobami, nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Fundację Avalon.
 4. Beneficjenci i osoby im towarzyszące, będą mieli mierzoną temperaturę, za każdym razem po przyjeździe do Fundacji. Wyniki pomiaru będą zapisywane w załączniku do Ankiety wstępnej kwalifikacji.
 5. W przypadku temperatury ciała pomiędzy 37°C a 38°C, o uczestnictwie Beneficjenta w zajęciach decyduje prowadzący.
 6. W przypadku temperatury ciała powyżej 38°C, Beneficjent nie może uczestniczyć w zajęciach. Jest to równoznaczne z utratą godzin z karnetu.
 7. W przypadku, gdy podwyższona temperatura ciała wynika ze schorzenia, Beneficjent powinien dostarczyć zaświadczenie od lekarza.
 8. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby w pełni zdrowe, bez żadnych objawów choroby. Pracownik Fundacji może poprosić Beneficjenta o dostarczenie aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia. W szczególnych przypadkach rehabilitacja będzie kontynuowana tylko po dostarczeniu takiego zaświadczenia.
 9. Zaleca się, aby Beneficjenci / osoby towarzyszące przychodzili do Fundacji w maseczkach lub przyłbicach oraz rękawiczkach. Beneficjenci we własnym zakresie zaopatrują się w środki ochrony osobistej.
 10. W trakcie trwania zajęć rehabilitacyjnych zaleca się, aby Beneficjent miał maseczkę zakrywającą nos i usta. Beneficjent może zdjąć maseczkę po uprzedniej zgodzie fizjoterapeuty.
 11. Fundacja zapewnia Beneficjentom / osobom towarzyszącym płyn do dezynfekcji rąk. Zaleca się aby dezynfekować ręce po wejściu do Fundacji, a także po korzystaniu z przestrzeni wspólnych, takich jak toaleta, szatnia czy poczekalnia
 12. Za dezynfekcję przestrzeni wspólnych, takich jak toalety, szatnie, krzesła są odpowiedzialni pracownicy Fundacji.
 13. Osoby oczekujące w Recepcji proszone są o oczekiwanie poza Fundacją lub w miejscu wyznaczonym przez Pracownika Recepcji.
 14. W trakcie rozmowy z pracownikiem Recepcji, wszelkie osoby mu asystujące proszone są o oczekiwanie poza Fundacją (wyjątek stanowią osoby niezbędne do załatwienia sprawy w ocenie Pracownika Fundacji).
 15. Fundacja wprowadza zajęcia online. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na zajęcia online znajdują się w §5.
 16. Fundacja zaleca przychodzenie na zajęcia maksymalnie na 15 minut przed zajęciami.
 17. W przypadku przerwy między zajęciami trwającej dłużej niż 30 minut, Beneficjent proszony będzie o opuszczenie Fundacji na ten czas.

§ 4 Korzystanie z Projektu

 1. W ramach Programu Beneficjent otrzymuje do zrealizowania 50 jednostek - 25 jednostek Aktywnej Rehabilitacji i 25 jednostek Aktywności.
 2. Beneficjenta na wszystkie aktywności kwalifikuje fizjoterapeuta.
 3. Projekt jest skierowany do osób powyżej 16 roku życia z niepełnosprawnością ruchową lub neurologiczną (oznaczoną symbolami: 05-R lub 10-N), posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.
 4. Warunkiem koniecznym do skorzystania z Projektu jest dostarczenie do wglądu oryginału orzeczenia o niepełnosprawności.
 5. Powodem odmowy przyjęcia do Projektu może być:

- brak dokumentacji medycznej

- brak orzeczenia potwierdzającego schorzenie

- brak zaświadczenia o braku przeciwskazań do rehabilitacji

 1. Beneficjent ma obowiązek telefonicznie poinformować pracownika recepcji Fundacji o spóźnieniu się na zajęcia, w przypadku spóźnienia zajęcia nie są przedłużane.
 2. W sytuacji gdy zajęcia aktywnej rehabilitacji zostaną odwołane przez Fundację, Beneficjentowi w miarę możliwości i w zależności od wolnych miejsc proponowane są zajęcia z innym rehabilitantem. W przypadku odwołania zajęć przez Fundację godzina z karnetu nie przepada.
 3. Wizyta zrealizowana w ramach projektu to:
  • Wizyta, na którą Beneficjent przyszedł
  • Wizyta, na którą Beneficjent nie przyszedł, zgodnie z §4 pkt. 9
  • Wizyta, którą Beneficjent odwołał po raz kolejny, zgodnie z §4 pkt. 9
 4. Każda wizyta, zrealizowana w ramach Projektu musi zostać podpisana przez Beneficjenta.

 

 §5 Zapisy na zajęcia

 1. Fundacja zaleca, aby wszelkie zapisy na zajęcia kierowane były drogą mailową lub telefoniczną, aby ograniczyć bezpośredni kontakt na miejscu.
 2. Na zajęcia aktywnej rehabilitacji Beneficjent może zapisać się na termin stały lub jednorazowy.
 3. Na aktywności Beneficjent może zapisać się tylko na terminy jednorazowe.
 4. Zajęcia indywidualne odbywają w siedzibie Fundacji oraz w formie online.
 5. Zajęcia grupowe odbywają się jedynie w formie online.
 6. Zajęcia w ramach Projektu należy wykorzystać maksymalnie w ciągu 3 miesięcy od daty przystąpienia do Projektu.
 7. Beneficjent ma obowiązek osobiście, telefonicznie, wysyłając mail lub SMS, poinformować pracownika recepcji Fundacji o odwołaniu zajęć najpóźniej do godziny 21.00 dnia poprzedzającego zajęcia. W przypadku gdy zajęcia są zaplanowane na poniedziałek można je odwołać najpóźniej w niedzielę, wysyłając mail lub SMS. Informacja o odwołaniu musi zostać przekazana pracownikowi recepcji Fundacji, nie rehabilitantowi.
 8. Beneficjent może odwołać maksymalnie 3 wizyty, realizowane w ramach Projektu. Każde kolejne odwołanie skutkuje utratą jednostek otrzymanych w ramach Projektu.
 9. Odwołanie zajęć po godzinie 21:00 dnia poprzedniego, tego samego dnia lub nie pojawienie się na zajęciach, powoduje utratę jednostek z Projektu.
 10. Niektóre zajęcia mogą odbywać się poza siedzibą Fundacji. W szczególnych przypadkach zajęcia mogą zostać przeniesione do budynku Fundacji, o czym Beneficjent zostanie poinformowany telefonicznie (lub sms-owo) najpóźniej tego samego dnia rano.

§ 6 Zajęcia online

 1. Zajęcia online odbywają się poprzez aplikację Zoom (zoom.us). Korzystanie z aplikacji Zoom jest bezpłatne i nie wymaga zakładania konta w tej aplikacji.
 2. Aplikację na PC można pobrać z oficjalnej strony internetowej – zoom.us/download. Wersję dla smartfonów/tabletów można pobrać z App Store (dla iOS) lub Google Play (Android).
 3. W zajęciach online mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane.
 4. Do uczestnictwa w zajęciach online wymagane jest urządzenie z dostępem do stabilnego łącza internetowego, posiadające funkcję audio-wideo.
 5. Po zapisaniu na zajęcia, Beneficjent otrzyma wiadomość mail z linkiem do spotkania oraz ID spotkania.
 6. Beneficjent biorący udział w zajęciach jest proszony o logowanie się minimum 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, wpisując swoje imię i pierwszą literę nazwiska.
 7. W czasie trwania zajęć obowiązuje zakaz nagrywania, fotografowania, wykonywania zrzutu ekranu ani upubliczniania zajęć. Złamanie tej zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem z zajęć, ale również konsekwencjami prawnymi.
 8. Fundacja Avalon nie ponosi odpowiedzialności za uczestników zajęć online. Beneficjent nie jest zobowiązany do wykonywania ćwiczeń, o których mówi prowadzący, jeśli ocenia, że wykonanie

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja AVALON Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected] Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

2.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu, jak również w celu archiwizacji. W razie takiej konieczności dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

3.       Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów przetwarzania. Regulamin jest dostępny w sali rehabilitacyjnej oraz na stronie internetowej Fundacji (http://www.fundacjaavalon.pl/).

4.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od 18.05.2020 r. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich ogłoszenia na stronie internetowej Fundacji (http://www.fundacjaavalon.pl/

Odsłony: 645
Ulotkę wygenerowano: 27
Ulotkę wysłano mailem: 0

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>