Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu z okazji Dnia Matki (dalej: „Konkurs”) jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia pomoc niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie (04-620)  ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270809 (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnik”).
 3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem profilu Sekson na Facebooku: (https://www.facebook.com/projektsekson)
 4. Konkurs trwa od dnia 13 maja 2022 r., od momentu opublikowania posta konkursowego, do dnia 24 maja 2022 r., do godziny 23:59.
 5. Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały czas jego trwania pod adresem: www.fundacjaavalon.pl w zakładce „Regulaminy”.
 6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby – matki lub kobiety w ciąży posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i orzeczenie o lekkim znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych  - a także, matki dzieci z niepełnosprawnościami, które posiadają i orzeczenie o  niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych. 
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
 3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
 4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

III. Warunki udziału w Konkursie

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie w terminie wskazanym w pkt.I 4 Regulaminu wpisu (komentarza) pod postem konkursowym na profilu Sekson na Facebooku. W komentarzu należy opisać swoje najpiękniejsze wspomnienie związane z Dniem Matki i dołączyć zdjęcie ze swoją mamą i/lub dzieckiem.
 3. Komentarz konkursowy nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zawierać wulgaryzmów, treści i zwrotów uznawanych powszechnie za obraźliwe lub mogących w jakikolwiek sposób obrażać uczucia lub przekonania osób trzecich, jak również nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz praw ochronnych do znaków towarowych podmiotów, którym te prawa przysługują.
 4. Uczestnik, przystępując do Konkursu i umieszczając komentarz konkursowy, oświadcza, że jest jego autorem i przysługują mu do niego pełne prawa autorskie.
 5. Uczestnik oświadcza, że osoba, z którą występuje na zdjęciu udzieliła zgody na wykorzystanie jej wizerunku w konkursie, a także, że wraz z Uczestnikiem wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie nie naruszać prawa do cudzego wizerunku. 

IV. Uprawnienia Organizatora

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik ten lub jego komentarz konkursowy, nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jeśli Organizator poweźmie jakiekolwiek wątpliwości dotyczące możliwości realizacji przez Uczestnika nagrody opisanej w pkt. VI  Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu. Informacja o tym niezwłocznie zostanie przekazana Uczestnikom.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji nagrody konkursowej.

V. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Po zakończeniu trwania Konkursu Organizator powołuje komisję konkursową, która wyłania 3 zwycięzców, dokonując wyboru 3 najbardziej atrakcyjnych i inspirujących komentarzy konkursowych, zgłoszonych za pośrednictwem serwisu Facebook.
 2. Ocenie podlegają jedynie komentarze konkursowe spełniające warunki określone niniejszym Regulaminem.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez oznaczenie zwycięzców w poście na profilu Sekson.
 4. Uczestnicy Konkursu, którzy zostaną nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani w sposób, o którym mowa w ust. 3. Uczestnik powinien podjąć próbę kontaktu z Organizatorem, celem podania danych niezbędnych do przekazania Nagrody, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu, w sposób opisany w ust. 3. W przypadku gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu we wskazanym terminie, Organizator wyłoni innego Zwycięzcę.
 5. Zamieszczenie informacji w sposób, o którym mowa w ust. 3, jest równoznaczne z powiadomieniem Uczestników o wyniku Konkursu.

VI. Nagrody

 1. Organizator przyzna każdemu z 2 zwycięzców Konkursu Nagrodę w postaci sesji zdjęciowej w Teatrze Syrena w terminie między 5 lipca a 7 lipca 2022. Nagroda obejmuje udział w sesji zdjęciowej, stylizację i makijaż. W jednej sesji mogą wziąć udział dwie osoby:
  1. matka ze swoim dzieckiem niepełnoletnim lub pełnoletnim, lub
  2. kobieta w ciąży ze swoją mamą. 
 2. Koszty ewentualnego dojazdu do miejsca, w którym odbędzie się sesja – Teatr Syrena, Litewska 3, 00-581 Warszawa – pokrywa zwycięzca. Trzecia wyróżniona osoba otrzyma gadżety i upominek od Projektu Sekson. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w formie przesłanego skanu orzeczenia o niepełnosprawności zwycięzcy – matki lub dziecka, celem weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w konkursie. 
 4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę.
 5. Organizator oświadcza, że jednorazowa, łączna wartość Nagród w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 2 000 zł, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość nagrody wolna jest zatem od podatku dochodowego od osób fizycznych.

VII. Prawa autorskie

 1. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych komentarzy Zwycięzców, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, na następujących polach eksploatacji:
  1. Utrwalanie i zwielokrotnianie - wytwarzanie określoną techniką komentarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. Utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w taki sposób, aby komentarze mogły być udostępniane w sieciach komputerowych i w sieci Internet, jak również utrwalanie i zwielokrotnianie techniką światłoczułą i techniką zapisu komputerowego na nośnikach dostosowanych do tej formy zapisu;
  3. Wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  4. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie komentarzy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Nabycie autorskich praw majątkowych obejmuje także prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do całości lub części komentarzy konkursowych. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych komentarzy konkursowych, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności nagrodzonych komentarzy konkursowych, a także prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.

VIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danach osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. rozstrzygnięcie konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do momentu jego rozstrzygnięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  2. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  3. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  6. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie.
 8. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 9. W przypadku skorzystania z przysługującego prawa opisanego w ust. 5. c. usunięcie danych nie będzie miało wpływu na ich wcześniejsze przetwarzanie.

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: : [email protected] lub pisemnie na adres: Fundacja Avalon ul. Domaniewska 50A, 04-620 Warszawa
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach.
 3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę użytkownika używaną na portalu Facebook, numer telefonu oraz adres Uczestnika.

X. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!