Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki

 

 1. Reklamacje
  1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Fundacja Avalon ul. Domaniewska 50A, 04-620 Warszawa
  2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach.
  3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej imię i nazwisko Uczestnikaoraz nazwę użytkownika używaną na portalu Facebook, numer telefonu oraz adres Uczestnika. 
 2. Prawa autorskie
  1. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Prac konkursowych Zwycięzców, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, na następujących polach eksploatacji:
  2. Utrwalanie i zwielokrotnianie - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  3. Utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w taki sposób, aby utwory mogły być udostępniane w sieciach komputerowych i w sieci Internet, jak również utrwalanie i zwielokrotnianie techniką światłoczułą i techniką zapisu komputerowego na nośnikach dostosowanych do tej formy zapisu;
  4. Wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  5. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  6. Nabycieautorskich praw majątkowych obejmuje także prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do całości lub części Pracy konkursowej. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych. 
  7. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania nagrodzonych Prac konkursowych, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności nagrodzonych Prac konkursowych, a także prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich. 
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu
  1. Po zakończeniu trwania Konkursu Organizator dokona wyboru trzech Zwycięzców spośród wszystkich Prac konkursowych zgłoszonych za pośrednictwem serwisu Facebook.
  2. Ocenie podlegają jedynie Prace konkursowe spełniające warunki określone niniejszym Regulaminem.
  3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone poprzez zamieszczenie zwycięskich Prac Konkursowych w poście
   na profilu Organizatora i oznaczenie Zwycięzców z wykorzystaniem nazwy jego konta w serwisie Facebook.
  4. Uczestnicy Konkursu, który zostaną nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani w sposób, o którym mowa
   w ust. 3. Uczestnik powinien podjąć próbę kontaktu z Organizatorem, celem podania danych niezbędnych
   do przekazania Nagrody, za pośrednictwem wiadomości prywatnej w serwisie Facebook, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu, w sposób opisany w ust. 3. W przypadku gdy Uczestnik nie podejmie kontaktu we wskazanym terminie, Organizator wyłoni innego Zwycięzcę.
  5. Zamieszczenie informacji w sposób, o którym mowa w ust. 3, jest równoznacznie z powiadomieniem Uczestników o wyniku Konkursu.
 4. Warunki udziału w Konkursie
  1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
  2. Zadanie konkursowe polega wykonaniu artystycznego zdjęcia przedstawiającego podopiecznego, na którym angażuje się w świąteczne przygotowania - typu porządki, gotowanie świątecznych potraw czy wypieków, ubieranie choinki, świąteczne dekoracje itp. oraz wypowiedź pisemną za co komentujący lubi Święta najbardziej. Zdjęcie i tekst powinny być zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora w serwisie Facebook. (dalej: „Praca konkursowa”).
  3. Praca konkursowa nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zawierać wulgaryzmów, treści i zwrotów uznawanych powszechnie za obraźliwe lub mogących w jakikolwiek sposób obrażać uczucia lub przekonania osób trzecich, jak również nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz praw ochronnych do znaków towarowych podmiotów, którym te prawa przysługują.
  4. Uczestnik przystępując do Konkursu i zgłaszając Pracę konkursową oświadcza, że jest autorem Pracy konkursowej i przysługują mu do niej pełne majątkowe prawa autorskie.
  5. W przypadku gdy Praca konkursowa zawierać będzie wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w celach związanych z organizacją i rozstrzygnięciem Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie nie naruszać prawa do cudzego wizerunku.
 5. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Konkursu (dalej: „Konkurs”) jest Fundacja Avalon (dalej: „Organizator”).
  2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa
   i obowiązki Organizatora oraz uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnik”).
  3. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem profilu organizatora w serwisie Facebook ( https://www.facebook.com/fundacjaavalon). 
  4. Konkurs trwa od dnia 10 grudnia 2020 r., od momentu   opublikowania posta konkursowego,
   do dnia 20 grudnia 2020 r., do godziny 23:59.
  5. Regulamin Konkursu dostępny jest przez cały czas jego trwania pod adresem: https://www.fundacjaavalon.pl/info_o_fundacji/informacje_prawne/regulaminy.html
  6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu. 
 6. Uczestnicy Konkursu
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na rzecz Organizatora usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.
  3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.
  4. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
  5. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 7. Uprawnienia Organizatora
  1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Konkursie, jeżeli Uczestnik ten lub jego Praca konkursowa, nie spełnia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Konkursu. Informacja o tym niezwłocznie zostanie przekazana Uczestnikom.
 8. Nagrody
  1. Nagrodą w Konkursie są gadżety fundacyjne oraz przedmioty nawiązujące do Świąt (kubek, świeca zapachowa…) Po zakończeniu Konkursu wyłonieni trzej zwycięzcy i każdemu przyznana zostanie jedna Nagroda. 
  2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę.
  3. Organizator oświadcza, że jednorazowa wartość Nagród w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 200 zł, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.  o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość nagrody wolna jest zatem od podatku dochodowego od osób fizycznych.
 9. Dane osobowe
  1. Administratorem danach osobowych Uczestników jest Organizator.
  2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  3. rozstrzygnięcie konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do momentu jego rozstrzygnięcia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości.
  7. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
  8. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  9. sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  10. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  11. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  12. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanychw art. 21 RODO; 
  13. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
  14. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  15. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia Uczestnikowi udział w Konkursie.
  16. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  17. W przypadku skorzystania z przysługującego prawa opisanego w ust. 5. c. usunięcie danych nie będzie miało wpływu na ich wcześniejsze przetwarzanie. 
 10. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Konkursu.
  2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
  3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

Odsłony: 422
Ulotkę wygenerowano: 0
Ulotkę wysłano mailem: 0

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>