I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji „Jeden Procent Mocy” (dalej: „Akcja”) jest Fundacja Avalon (dalej: „Organizator”). 
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Akcji oraz prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Akcji (dalej: „Uczestnik”). 
 3. Akcja prowadzona jest za pośrednictwem profilu Fundacji Avalon na Instagramie: ( https://www.instagram.com/fundacja_avalon/?hl=pl ) .
 4. Akcja trwa od dnia 28 października 2021 r., do odwołania przez Organizatora. Czas trwania akcji uzależniony jest od liczby zgłoszonych Uczestników. 
 5. Regulamin Akcji dostępny jest przez cały czas jego trwania pod adresem: www.fundacjaavalon.pl w zakładce „Regulaminy” 
 6. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana ani organizowana przez serwis Facebook/Instagram. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników Akcji. 

II. Uczestnicy Akcji

 1. Uczestnikami Akcji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 
 2. Przed wzięciem udziału w Akcji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 
 3. Uczestnictwo w Akcji ma charakter dobrowolny i nieodpłatny. 
 4. Uczestnik zobowiązuje się do podania prawdziwych danych. 

III. Warunki udziału w Akcji 

 1. Udział w Akcji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 2. By wziąć udział w Akcji należy mailowo (na adres [email protected]) dostarczyć Organizatorowi materiały w postaci zdjęć, kolaży zdjęć bądź krótkich filmów wraz z krótkim tekstem
 3. Treści nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zawierać wulgaryzmów, treści i zwrotów uznawanych powszechnie za obraźliwe lub mogących w jakikolwiek sposób obrażać uczucia lub przekonania osób trzecich, jak również nie może naruszać praw autorskich osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz praw ochronnych do znaków towarowych podmiotów, którym te prawa przysługują. 
 4. Uczestnik przystępując do Akcji i udostępniając materiały zaświadcza, że jest ich autorem i przysługują mu do niej pełne majątkowe prawa autorskie. 
 5. Uczestnik oświadcza, że osoba, z którą występuje na zdjęciu udzieliła zgody na wykorzystanie jej wizerunku w Akcji, a także, że wraz z Uczestnikiem wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach związanych z prowadzeniem Akcji. Uczestnik zobowiązuje się jednocześnie nie naruszać prawa do cudzego wizerunku. 

IV. Uprawnienia Organizatora 

 1. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Akcji, jeżeli Uczestnik ten lub dostarczone przez niego materiały, nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany okresu trwania Akcji. Informacja o tym niezwłocznie zostanie przekazana Uczestnikom.

V. Prawa autorskie 

 1. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe materiałów udostępnionych przez Uczestnika, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, na następujących polach eksploatacji: 
 2. Utrwalanie i zwielokrotnianie - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
 3. Utrwalanie i zwielokrotnianie w pamięci komputera, na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, w taki sposób, aby utwory mogły być udostępniane w sieciach komputerowych i w sieci Internet, jak również utrwalanie i zwielokrotnianie techniką światłoczułą i techniką zapisu komputerowego na nośnikach dostosowanych do tej formy zapisu; 
 4. Wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
 5. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
 6. Nabycie autorskich praw majątkowych obejmuje także prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do całości lub części dostarczonych materiałów. Uczestnikom  nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych. 
 7. Organizatorowi przysługuje prawo do anonimowego rozpowszechniania materiałów, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu publiczności materiałów, a także prawo do sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z nich.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkiej modyfikacji otrzymanych materiałów – naniesienie logotypu, nieznaczna redakcja oraz korekta tekstu. Działania związane z modyfikacją materiałów mają na celu wyłącznie zwiększenie ich czytelności i zachowanie spójności z komunikacją wizualną Organizatora. 

VI. Dane osobowe 

 1. Administratorem danach osobowych Uczestników jest Organizator. 
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:   
 3. archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
 4. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom, którym Organizator powierzył do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
 5. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przechowywane do momentu jej zakończenia, chyba, że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń lub celami archiwizacyjnymi określonych przepisami szczególnymi takimi jak chociażby ustawa o rachunkowości. 
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do:
 7. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 
 8. sprostowania swoich nieprawidłowych danych; 
 9. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
 10. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
 11. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; 
 12. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 13. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 14. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 15. Dane osobowe Uczestnika nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 16. W przypadku skorzystania z przysługującego prawa opisanego w ust. 5. c. usunięcie danych nie będzie miało wpływu na ich wcześniejsze przetwarzanie. 

VII. Reklamacje 

 1. Reklamacje związane z przebiegiem Akcji Uczestnik może złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: Fundacja Avalon ul. Domaniewska 50A, 04-620 Warszawa 
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Uczestnika niezwłocznie o jej wynikach. 
 3. Zaleca się, aby reklamacja zawierała co najmniej imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę użytkownika używaną na portalu Facebook, numer telefonu oraz adres Uczestnika.

VIII. Postanowienia końcowe 

 1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Akcji z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych. Zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia Uczestników Akcji. 
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy. 
 3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!