Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.
Procedura w zakresie ewidencji kwalifikowania potrzeb beneficjentów

 

Procedura w zakresie ewidencji kwalifikowania potrzeb beneficjentów

 

Procedura utworzenia subkonta dla beneficjenta

 

Celem utworzenia subkonta zgodnie z §1 Porozumienia, które zostaje zawarte pomiędzy Fundacją i Podopiecznym jest szeroko rozumiana współpraca w zakresie rehabilitacji, aktywizacji, integracji społecznej – odnajdywania się w społeczeństwie osób niepełnosprawnych i chorych, ciężko poszkodowanych w wyniku urazów i chorób.

 

§6 Porozumienia, mówi o tym, że środki zgromadzone na subkoncie są wydatkowane według życzenia beneficjenta pod warunkiem zgodności z celami statutowymi Fundacji, które wymienione zostały w § 8 Porozumienia. Celem statutowym Fundacji jest:

 • Udzielenie pomocy w powrocie do zdrowia osobom po urazie kręgosłupa, osobom niepełnosprawnym i poważnie, przewlekle chorym a w szczególności pomoc w finansowaniu rehabilitacji fizycznej i leczenia w kraju i zagranicą;
 • Pomoc w finansowaniu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych;
 • Udzielenie pomocy finansowej osobom po urazie kręgosłupa, osobom niepełnosprawnym i poważnie, przewlekle chorym oraz rodzinom osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych;
 • Pomoc i wsparcie finansowe i niefinansowe (w tym udzielanie pożyczek) instytucji działających na rzecz rehabilitacji fizycznej, społecznej i zawodowej oraz leczenia w kraju i zagranicą osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych;
 • Udzielanie pomocy rzeczowej oraz finansowej w procesie leczenia i rehabilitacji osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych;
 • Organizowanie wyjazdów na leczenie w kraju z zagranicą;
 • Organizowanie opieki całodobowej;
 • Wsparcie finansowe codziennego funkcjonowania osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych;
 • Udzielanie pomocy w finansowaniu zakupu ruchomości, nieruchomości, przedmiotów ortopedycznych oraz urządzeń ułatwiających funkcjonowanie osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych;
 • Udzielanie pomocy w finansowaniu wyjazdów rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, wypoczynkowych osób po urazie kręgosłupa, osób niepełnosprawnych i poważnie, przewlekle chorych – wraz z opiekunami.

 

Dokumenty, które przyszły Podopieczny musi przedstawić to:

 • Kopia/skan dowolnej dokumentacji medycznej, potwierdzającej schorzenie (np. wynik badania, wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie itp.)
 • Kopia/skan orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli zostało wydane)
 • oryginał wypełnionego oraz podpisanego Porozumienia i Regulaminu

 

Beneficjent może działać we własnym imieniu lub mieć swojego Reprezentanta. Reprezentantem może być rodzic (w przypadku osób niepełnoletnich), opiekun prawny (na mocy odpowiedniego dokumentu) lub każda osoba wskazana przez Beneficjenta do reprezentowania.

 

Reprezentant może zostać wyznaczony w Porozumieniu podpisem odręcznym Beneficjenta lub poświadczonym przez osobę trzecią (nie wskazaną w Porozumieniu) odciskiem kciuka Beneficjanta. Odcisk kciuka stosuje się w przypadku, gdy subkonto zakładane jest dla osoby pełnoletniej, świadomej swoich decyzji, która z powodu stanu zdrowia nie może podpisać dokumentów samodzielnie.

 

Reprezentant ma prawo podpisać druki Porozumienia i Regulaminu wyłącznie, gdy wydana została decyzja Sądu o ubezwłasnowolnieniu lub akt notarialny. Reprezentant ma prawo m.in. składać wnioski o dofinansowanie, rozwiązać Porozumienie i podejmować wszystkie decyzje związane z prowadzeniem subkonta.

 

Osoba niepełnoletnia lub nie posiadająca pełni praw nie może samodzielnie założyć subkonta. W takim przypadku subkonto powinien założyć jej prawny Reprezentant – rodzic lub opiekun prawny posiadający odpowiedni dokument do reprezentowania Beneficjenta. W przypadku, gdy subkonto zakładane jest dla osoby ubezwłasnowolnionej, prosimy o wysłanie dodatkowo skanu orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu. W takiej sytuacji Reprezentantem może być tylko opiekun prawny Beneficjenta, wskazany w ww. dokumencie.

 

Pracownik fundacji, który otrzyma komplet dokumentów wymaganych do utworzenia subkonta, weryfikuje je i jeżeli ma jakiekolwiek wątpliwości prosi o wyjaśnienia lub uzupełnienie dokumentacji. Kopie lub skany dokumentów muszą być wyraźne i czytelne a przesłana dokumentacja medyczna opatrzona pieczątką placówki przez którą została wydana lub lekarza, który ją sporządził. Pracownik fundacji prosi też o przesłanie orzeczenia o niepełnosprawności, jeśli zostało wydane, jednakże subkonto nie może zostać założone wyłącznie na podstawie orzeczenia. Orzeczenie o niepełnosprawności wskazuje na stopień niepełnosprawności, jednak nie mówi o zdiagnozowanej jednostce chorobowej.

 

W przypadku, gdy osoba która chce zostać Podopiecznym Fundacji posiada jedynie dokumentację medyczną, musi ona jednoznacznie wskazywać na przewlekły oraz wymagający leczenia i/lub rehabilitacji uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli dokumentacja medyczna została wydana jakiś czas temu i wynika z niej, że stan zdrowia mógł ulec poprawie, pracownik Fundacji prosi o dosłanie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego aktualnego stanu zdrowia. Dopiero gdy cała dokumentacja nie budzi żadnych wątpliwości subkonto zostaje utworzone.

 

Do systemów informatycznych Fundacji zostają wprowadzone następujące dane:

 • dane osobowe (m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon)
 • data utworzenia subkonta i numer nadany w Fundacji
 • karta beneficjenta, w której znajduje się szczegółowa informacja o schorzeniu
 • orzeczenie o niepełnosprawności

 

Procedura refundacji wydatków z subkonta

 

Zgodnie z §3 Regulaminu Fundacja refunduje wydatki, na pisemny wniosek Beneficjenta, o ile nie naruszają one warunków zawartych w Porozumieniu, Regulaminie, redagowanych apelach i odpowiadają obowiązującym wymogom formalnym wynikającym z ustawy o rachunkowości.

 

§3 pkt. 2 Regulaminu mówi o tym, że Beneficjent może korzystać ze zgromadzonych przez Fundację środków w następujący sposób:

 • Zwrot poniesionych wydatków – refundacja wydatków – przelew dokonywany przez Fundację na konto Beneficjenta;
 • Zapłata na konto kontrahenta – w formie bezgotówkowej – przelew dokonywany przez Fundację bezpośrednio na konto wystawcy faktury/rachunku, wskazane w fakturze/rachunku dostarczonym przez beneficjenta.

 

Dokumenty potwierdzające poniesiony wydatek lub konieczność jego poniesienia powinny być wystawione na Beneficjenta, Reprezentanta lub Osobę Upoważnioną. Rodzaje dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków (§3 pkt. 4 Regulaminu), które Fundacja może zaakceptować to:

 • Rachunek uproszczony
 • Faktura VAT
 • Paragon fiskalny (tylko w przypadku gdy kwota wynikająca z takiego dokumentu nie przekracza 200zł)
 • Inne zaakceptowane przez Fundację dowody poniesienia wydatku

 

Dokonanie refundacji wydatków poprzedza (§3 pkt. 5 Regulaminu):

 • Wypełnienie i złożenie przez Beneficjenta wniosku o dofinansowanie wg aktualnie obowiązującego wzoru wraz z oryginałami dokumentów potwierdzających wydatki poniesione lub które mają być przez niego poniesione (dopuszcza się możliwość złożenia kopii pod warunkiem okazania oryginałów dokumentów celem potwierdzenia ich zgodności przez pracownika Fundacji)
 • Pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Fundację

 

Dokumenty i wydatki nie mogą budzić wątpliwości (§3 pkt. 6 Regulaminu) Fundacji pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania przez Beneficjenta z uwagi na jego stan zdrowia i sytuację w jakiej się znajduje. Dokumenty powinny odpowiadać pod względem formalnym i merytorycznym przepisom prawa.

 

Składając podpis we wniosku o dofinansowanie Beneficjent potwierdza prawdziwość danych i twierdzeń w nim zawartych oraz autentyczność dołączonych dokumentów. Jednocześnie oświadcza, że wydatki zaznaczone w kolumnie „Zwrot zapłaconego dokumentu na konto beneficjenta” zostały faktycznie przez niego poniesione co potwierdza załączonymi oryginałami dokumentów i nie uzyskał oraz nie występował o ich refundację do innej instytucji, podmiotu. Oświadcza również, że wydatki zrefundowane w ramach wniosku, nie będą przedmiotem innych refundacji i odliczeń podatkowych.

 

Wniosek, który wpływa do Fundacji jest rejestrowany w systemie informatycznym Fundacji i zostaje mu nadany unikalny numer. Pracownik Fundacji sprawdza wniosek pod względem merytorycznym i finansowym, zwracając szczególną uwagę na to:

 • Czy wniosek został złożony przez Beneficjenta lub inną osobę posiadającą do tego uprawnienia;
 • Jaki jest opis celu i uzasadnienie wydatków wykazanych we wniosku;
 • Czy wniosek został złożony na aktualnie obowiązującej wersji formularza;
 • Czy złożony został własnoręczny podpis lub poświadczony przez osobę trzecią podpis odciskiem kciuka Beneficjenta, podpis Reprezentanta lub Osoby Upoważnionej pod oświadczeniem dotyczącym poniesionych wydatków i dołączonych dokumentów;
 • Czy wskazany został numer rachunku bankowego na który ma zostać dokonany przelew refundowanych wydatków;
 • Czy dokumenty dołączone do wniosku to oryginały faktur, rachunków lub paragony fiskalne ( paragony do wysokości 200zł)
 • Czy faktury i rachunki wystawione zostały na Beneficjenta, Reprezentanta lub Osobę Upoważnioną;
 • Czy dokumenty dołączone do wniosku nie budzą, żadnych wątpliwości pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania przez Beneficjenta z uwagi na jego stan zdrowia i sytuację w jakiej się znajduje.

 

W przypadku gdy poszczególne dokumenty dołączone do wniosku budzą wątpliwość, pracownik Fundacji posiłkuje się danymi dotyczącymi Beneficjenta znajdującymi się w systemie informatycznym Fundacji, prosi Beneficjenta o wyjaśnienia lub uzupełnienie dokumentów. Pracownik Fundacji może nie uznać dokumentów, które nie spełniają w/w wymogów. Wniosek nie zostaje wówczas zrealizowany lub jest realizowany częściowo na podstawie dokumentów, które zostały uznane do refundacji.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!