Zmiany w rentach socjalnych

30 sierpnia 2011r. sejm uchwalił ustawę o zmianach dotyczących rent socjalnych. Nowe przepisy pozwolą osobom przebywającym na tych rentach dorobić więcej niż dotychczas.

 

Do tej pory rencista socjalny mógł dorobić 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2012 (data wejścia w życie zmian), kwota, którą można będzie dorobić wzrośnie do 70% średniej krajowej. Oznacza to, iż każdy rencista, który nie przekroczy kwoty 2356,30 zł brutto  będzie mógł być spokojny, a ZUS nie zawiesi mu renty. Podniesienie tej kwoty nie oznacza niestety, że będzie można całkowicie spokojnie dorabiać.

 

Kiedy ZUS może zawiesić rentę socjalną? 
Do przychodu, którego nie wolno przekroczyć renciście zalicza się:

- praca wykonywana w ramach stosunku pracy (umowa o pracę),
- praca nakładcza (np. roboty chałupnicze),
- praca na umowę – zlecenie lub agencyjną,
- prowadzenie działalności w sektorze pozarolniczym,
- praca w spółdzielni rolniczej produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
- odpłatna praca w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, lub aresztowania tymczasowego,
- pobieranie stypendium sportowego.

 

Dodatkowo na zawieszenie renty wpływ może mieć:
- przychody z umowy – zlecenia wykonywanego przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat
- honoraria z tytułu działalności artystycznej lub twórczej.

 

Przychodem dla rencisty jest także:
- zasiłek chorobowy,
- zasiłek macierzyński,
- zasiłek opiekuńczy,
- wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
- świadczenie rehabilitacyjne,
- dochody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy.

 

WAŻNE: osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel, jeżeli przekroczą limit dorabiania, muszą niezwłocznie zgłosić ten fakt do ZUS-u w formie pisemnej.

Komu przysługuje renta socjalna?
Renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niesprawności, która powstała przed ukończeniem 18 roku życia, lub w trakcie nauki w szkole lub na studiach (w tym wypadku niesprawność musiałaby powstać przed 25 rokiem życia), albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury.

WAŻNE: Ustalenie niezdolności do pracy musi być dokonane przez lekarza orzecznika ZUS (patrz artykuł pt. „Jak starać się o rentę socjalną”).
WAŻNE: Renta socjalna może zostać przyznana na stałe (w przypadku stwierdzenia całkowitej i trwałej niezdolności do pracy) lub na czas określony (w przypadku stwierdzenia całkowitej i tymczasowej niezdolności do pracy).
WAŻNE: Renty socjalnej nie może dostać osoba, która :
- ma już ustalone prawo do emerytury, renty  tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
- pobiera rentę rodzinną w wysokości przekraczającej 200 % najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 
- jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych.
Renta socjalna podlega corocznej waloryzacji w marcu.

Artykuł opracował Łukasz Wielgosz na podstawie:
- materiałów prasowych Gazety Wyborczej (14.09.2011) autorzy – Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

- Informatora dla osób niepełnosprawnych , poradnik wydany przez ZUS i PFRON
- Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1268 wraz z późniejszymi zmianami

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!