Ulgi dla osób niepełnosprawnych.

1. Ulgi w komunikacji miejskiej

 

Katalog osób uprawnionych do przejazdów ulgowych oraz wymiar ulg określany jest przez prawo lokalne – uchwałę Rady Miasta. Niektóre grupy osób są uprawnione do przejazdów ulgowych na mocy ustaw szczególnych. W Warszawie obowiązują dwa wymiary uprawnień – ulga 50% oraz prawo do przejazdów bezpłatnych. Wykaz uprawnionych oraz opis dokumentów poświadczających uprawnienia do przejazdów ulgowych można znaleźć tutaj http://www.ztm.waw.pl/?c=142

 

2. Transport Osób Niepełnosprawnych

 

Usługa transportu osób niepełanosrpawnych w Warszawie jest realizowana w systemie „od drzwi  do drzwi”, tzn. zapewniona  jest podróż spod zgłoszonego adresu do miejsca docelowego. Usługa świadczona jest na terenie Warszawy oraz w przypadku przewożenia na leczenie lub rehabilitację także poza miastem  (do 20 km od granic Warszawy). Opłata jest zryczałtowana i wynosi 15 zł. Rezerwacje są pod numerami telefonów 22 298 59 00 lub 720 915 300 oraz na adres e-mailowy [email protected]

 

3. Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Ośrodek Nowolipie http://www.asystent.warszawa.pl/ zapewnia pomoc asystenta dla osoby niepełnosprawnej. Asystent pomaga w dojazdach na rehabilitację, do szkoły. Pomoże odwiedzić muzeum, wystawę, kino, wybrać się na spacer, zrobić zakupy, iść na pocztę czy do lekarza.

 

Opłata za usługę pobierana jest przez Asystenta z góry za pokwitowaniem KP. Wynosi 1 zł za 1 godzinę i 1 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę. Usługi realizowane są 7 dni w tygodniu od godz. 8 do 22. Kontakt: Ośrodek Nowolipie (ul. Nowolipie 25B Warszawa) pok. 103 lub telefonicznie tel/fax 22-887-33-20 lub za pomocą poczty elektronicznej [email protected].

 

4. System parkowania w Warszawie

 

W centrum Warszawy, na obszarze objętym niestrzeżonym, płatnym parkowaniem, z opłat zwolnione są osoby niepełnosprawne:

  • Posiadające kartę parkingową – ale tylko jeśli parkują na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  • Posiadające Kartę N+ (mogą parkować na dowolnych miejscach w systemie płatnego parkowania)

 

5. Ulgi w PKS i PKP

 

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają prawo do 49% ulgi w pociągach osobowych i autobusach PKS komunikacji zwykłej, 37% ulgi w pozostałych pociągach PKP i autobusach PKS.

 

6. Abonament za radio i telewizję

 

Abonamentu nie płacą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Aby uzyskać zwolnienie należy przedstawić wymagane dokumenty w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu.

 

7. Ulgowe bilety do muzeów

 

Muzea państwowe mają od 1997 r. obowiązek wprowadzania ulgowych biletów dla: osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Wysokość ulgi nie została określona w rozporządzeniu, ustala ją dyrekcja danej placówki. Aby skorzystać z ulgi, trzeba posiadać stosowną legitymację osoby niepełnosprawnej lub rencisty.

 

8. Ulgi pocztowe

 

Osoby z uszkodzeniami narządu ruchu, jak też osoby niewidome lub ociemniałe mogą mieć dostarczane bez pobierania dodatkowych opłat przesyłki listowe, przesyłki rejestrowane, w tym z zadeklarowaną wartością oraz kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych. Aby skorzystać z takiej możliwości należy wypełnić odpowiedni wniosek w swojej placówce pocztowej. Placówki pocztowe mają również obowiązek przyjmować od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną.

 

9. Ulgowa opłata paszportowa

 

Osobom z niepełnosprawnością przysługuje ulgowa opłata za wyrobienie paszportu.

Ulgową opłatę paszportową w wysokości 50 proc. stawki pobiera się m.in. od emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnością, a także współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu, osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

 

 

Tekst: Agnieszka Domachowska

 

Źródła:

http://www.sprawni-niepelnosprawni.pl/pl/artykuly/ulgi_pocztowe/0/40

http://www.ztm.waw.pl/?c=142

http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/transport-dla-niepe-nosprawnych-nowy-przewo-nik-nowe-telefony

http://www.asystent.warszawa.pl/

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204925;jsessionid=11BF77B6FE4CB2D3FCE830E43A680495

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204923

 

Zdjęcie:

https://www.flickr.com/

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!