Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
Świadczenia przysługujące osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom

Świadczenia przysługujące osobom niepełnosprawnym

i ich opiekunom

Osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom, przysługuje stosownie do przepisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych z 18 listopada 2013 roku, szereg świadczeń, w tym m.in. uprawnienie do:

  • zasiłku pielęgnacyjnego,
  • świadczenia pielęgnacyjnego,
  • dodatku do zasiłku rodzinnego.

 

Każde ze świadczeń charakteryzuje się dla uprawnionego określonymi korzyściami, lecz jego uzyskanie wymaga spełnienia określonych kryteriów.

 

Uwaga!

Wniosek o wspomniane świadczenia składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

 

Zasiłek pielęgnacyjny

Najważniejszą cechą wskazanego świadczenia, jest możliwość jego uzyskania bez spełnienia żadnego kryterium dochodowego. O zasiłek ten mogą się ubiegać dzieci i młodzież niepełnosprawna do 16 roku życia, osoby z orzeczonym znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W tym drugim przypadku niepełnosprawność musi powstać przed ukończeniem 21 roku życia.

 

Wysokość zasiłku wynosi obecnie około 150,00 zł miesięcznie i jest on przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki.

 

O zasiłek ten nie będą mogły się ubiegać osoby uprawnione do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego, osoby przebywające w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie i opiekę oraz osoby, których członkowie rodziny otrzymują zagraniczne świadczenie na pokrycie kosztów opieki i pielęgnacji niepełnosprawnego.

 

 

Świadczenie pielęgnacyjne

Do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego uprawnieni są rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni osób niepełnosprawnych, którzy w celu zapewnienia im opieki, zrezygnowali z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Co warto podkreślić, o przedmiotowe świadczenie może ubiegać się również osoba inna niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny. Stan taki dotyczy jednak tylko sytuacji, gdy brak jest osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo, gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki nad niepełnosprawnym.

 

Wysokość świadczenia przewyższa w tym momencie kwotę 500,00 zł miesięcznie, a warunkiem jego otrzymania jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub też orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby.

 

Nie ma kryterium finansowego warunkującego przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Wniosek o jego przyznanie zostanie jednak odrzucony w przypadku w którym m.in. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Wniosek nie zostanie rozpatrzony pozytywnie również, gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inną osobę w rodzinie lub osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim (chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności). Wniosek podlega oddaleniu także, gdy osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na tę lub inną osobę w rodzinie lub poza rodziną.

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Osoba pod opieką której pozostaje osoba niepełnosprawna, pobierająca zasiłek rodzinny jest uprawniona do wypłaty z tego tytułu specjalnego dodatku. Przysługuje on rodzicom lub opiekunowi prawnemu, albo opiekunowi faktycznemu dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Konieczne w tym przypadku jest jednak spełnienie kryterium finansowego.

 

Dodatek do zasiłku rodzinnego jest różny w zależności czy stanowi premię na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego czy też dodatek z tytułu z tytułu samotnego wychowywania dziecka niepełnosprawnego. W pierwszym z wymienionych przypadków dodatek wynosi 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz 80,00 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia (maksymalnie do 24 lat). W drugiej natomiast opisanej sytuacji, premia jest równa 170 zł miesięcznie na każde dziecko (maksymalnie 340 zł).

 

Inne możliwe do uzyskania świadczenia

System opieki społecznej gwarantuje również szereg dodatkowych świadczeń, których uzyskanie nie jest uzależnione od posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Są to między innymi świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek opiekuńczy, które jednak z uwagi na fakt, że tylko pośrednio dotyczą problematyki niepełnosprawności zostaną opisane w odrębnym artykule.

Mecenas Mateusz Nowicki

www.duzeodszkodowania.com

[email protected]

 

Odsłony: 1849
Ulotkę wygenerowano: 167
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a