Warto wiedzieć, że nie tylko duże Organizacje mogą starać się o status OPP i zbiórkę jednego procenta. Z drugiej strony nie trzeba zakładać własnej fundacji, co wiąże się z wieloma formalnościami, procedurami i jest czasochłonne. Osoba prywatna, np. niepełnosprawna, może zostać beneficjentem odpisów podatkowych korzystając z pomocy wspomnianych OPP. Niektóre fundacje zakładają bowiem specjalne subkonta dla konkretnych, potrzebujących osób i na nich gromadzą środki przekazywane zgodnie z wolą Darczyńcy na konkretnych Podopiecznych.

Formalności związane z założeniem subkonta

A zatem aby założyć subkonto i rozpocząć zbieranie 1% czy darowizn, należy przede wszystkim zwrócić się do wybranej fundacji posiadającej status OPP, a jednocześnie udostępniającej swoim Podopiecznym KRS i numer konta bankowego do wpłat. Na stronie internetowej, którą posiada praktycznie każda tego typu organizacja, znajdziemy szczegóły związane z procedurą zakładania subkonta. Można powiedzieć, że jest ona dość uniwersalna. W przypadku fundacji Avalon należy zgłosić się listownie, mailowo albo osobiście. Dokonuje tego osoba niepełnosprawna, rodzic / opiekun prawny (w przypadku osoby niepełnoletniej) lub opiekun na podstawie sądowego ubezwłasnowolnienia lub aktu notarialnego . W informacji zwrotnej od fundacji wysyłany jest:

  • szczegółowy wykaz dokumentów, niezbędnych do założenia subkonta
  • umowa, do podpisania (w Fundacji Avalon jest to Porozumienie i Regulamin)
  • wykaz czynności, których należy dopełnić, aby uzyskać ww. subkonto.

 

Wśród dokumentów, których wymaga fundacja dla założenia subkonta, są w szczególności:

  • kopia/skan dokumentacji medycznej (wybrana karta szpitalna, zaświadczenia lekarskie potwierdzające schorzenie),
  • kopia/skan orzeczenia o niepełnosprawności (nie w każdej Fundacji jest to warunek niezbędny),
  • kopia/skan dokumentu tożsamości niepełnosprawnego/chorego jeśli jest pełnoletni,
  • kopia/skan dowodu dokumentu tożsamości wskazanego Reprezentanta
  • akt notarialny, decyzja Sądu lub upoważnienie z uprawnieniami dla reprezentanta osoby niepełnosprawnej do subkonta.

 

W umowie można także podać dodatkowe osoby wraz z ich uprawnieniami do subkonta.

Subkonto w OPP

Skompletowane, podpisane dokumenty należy przesłać w odpowiedniej formie – mailem, listownie albo dostarczyć osobiście. Fundacja sprawdza poprawność i kompletność przekazanych dokumentów, a po pozytywnej weryfikacji zakłada subkonto i nadaje mu numer ewidencyjny. Następnie osoba niepełnosprawna / reprezentant otrzymuje mailowo stosowne informacje potwierdzające uruchomienie subkonta razem z instrukcją do przekazywania 1% podatku oraz darowzin.

Niektóre fundacje wspierają osoby niepełnosprawne w działaniach promujących subkonto, ułatwiających pozyskanie wpłat od darczyńców. Na przykład opracowują i drukują ulotki, wspierają i prowadzą działania marketingowe. Beneficjent subkonta otrzymuje również comiesięczne rozliczenia, informacje, wyciąg z subkonta. Oczywiście, aby uzyskać 1% oraz inne darowizny należy jak najszerzej na własną rękę informować potencjalnych darczyńców, pilnować terminów (szczególnie w przypadku odpisów 1%) i samodzielnie dystrybuować ulotki.

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!