Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
Jak otrzymać rentę socjalną?

Prawo do renty socjalnej przysługuje:

- osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie m. in. : 
 * zezwolenia na osiedlenie się,
 * zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
 * zgody na pobyt tolerowany,
 * w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy.

Komu przysługuje renta socjalna?
Renta socjalna przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niesprawności, która powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub na studiach (w tym wypadku niesprawność musiałaby powstać przed 25 rokiem życia), albo w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury.

WAŻNE: Ustalenie niezdolności do pracy musi być dokonane przez lekarza orzecznika ZUS.

WAŻNE: Renta socjalna może zostać przyznana na stałe (w przypadku stwierdzenia całkowitej i trwałej niezdolności do pracy) lub na czas określony (w przypadku stwierdzenia całkowitej i tymczasowej niezdolności do pracy).

WAŻNE: Renty socjalnej nie może dostać osoba, która :
- ma już ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
- pobiera rentę rodzinną w wysokości przekraczającej 200 % najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 
- jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych.

Aby dostać rentę z tytułu niezdolności do pracy należy spełnić łącznie następujące warunki:
1. Trzeba być oficjalnie uznanym za niezdolnego do pracy (decyzja lekarza orzecznika ZUS – można się od tej decyzji odwołać)
2. Warunek drugi występuje w dwóch wariantach (należy spełnić jeden albo drugi)
a. Należy mieć wymagany okres składkowy i nieskładkowy, który wynosi odpowiednio:
- 1 rok – jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat,
- 2 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat,
- 3 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od powyżej 22 do 25 lat,
- 4 lata – jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od powyżej 25 do 30 lat,
- 5 lat – jeśli niezdolność do pracy powstała w wieku od powyżej 30 lat.
Taki 5 letni okres dla osób powyżej 30 lat musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat od dnia złożenia wniosku o rentę lub od dnia powstania niezdolności do pracy.
b. Stać się niezdolnym do pracy  wskutek wypadku w drodze do lub z pracy.
3. Ten warunek również występuje w dwóch wariantach. Trzeba spełnić przynajmniej jeden z nich:
a. Niezdolność do pracy musi powstać w okresach składkowych lub nieskładkowych albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania okresów składkowych  i nieskładkowych.
b. Osoba starająca się o rentę została uznana za niezdolną do pracy, spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz legitymuje się co najmniej 20 – letnim (w przypadku kobiety) i 25 – letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.

Opracował: Łukasz Wielgosz (fizjoterapeuta) na podstawie:
-  materiałów prasowych Gazety Wyborczej (14.09.2011) autorzy – Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

- Emerytury i Renty z ZUS w świetle prawa Unii Europejskiej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych/Departament Rent Zagranicznych, 
- Informator dla osób niepełnosprawnych , poradnik wydany przez ZUS i PFRON
- Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1268 wraz z późniejszymi zmianami 

Odsłony: 3495
Ulotkę wygenerowano: 113
Ulotkę wysłano mailem: 0

Masz pytanie? Prześlij prośbę o kontakt:

Temat kontaktu *

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą przy ul. Michała Kajki 80/82 lok 1, 04-620 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 266 82 36 lub email: [email protected]. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za pomocą email: [email protected]

Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych, a w przypadku wyrażenia przez Państwa dodatkowej zgody także w celach marketingowych i promocyjnych oraz statystycznych administratora danych. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie ma skutku dla przetwarzania wykonanego przed cofnięciem zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje również Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

e-pity po prostu

Pomóż nam pomagać!

KRS:

0000270809

Numer konta do darowizn dla Podopiecznych:

62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Dane dla przelewów walutowych i zagranicznych >>
Donations in other currencies (Euro, USD and more) >>

OPINEO 2018a