Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki.
Czym jest darowizna i jak ją przekazać?

Darowizna jest jedną z najczęściej stosowanych form pozyskiwania środków finansowych w przypadku fundacji, organizacji pożytku publicznego. Mogą one być przeznaczone na cele statutowe fundacji, na subkonto podopiecznego albo jako darowizna z poleceniem. Warto pomagać, należy jednak dobrze poznać specyfikę darowizny, a przede wszystkim związane z nią ulgi oraz ewentualne zobowiązania wobec fiskusa. Mówiąc wprost istotne jest np. czy darowiznę trzeba zgłosić do urzędu skarbowego, jak zaksięgować darowiznę, jak wyglądają odliczenia od podatku w przypadku darczyńców, czy można wycofać się z darowizny. Odpowiedzi na tego typu pytania są ważne zarówno z punktu widzenia fundacji, jak i darczyńców oraz beneficjentów (podopiecznych fundacji).

Darowizna od strony formalnej

Zgodnie z definicją darowizna to rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, jej celem jest nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Przy czym darczyńca nie może mieć żadnych bezpośrednich korzyści materialnych wynikających z tego przekazania. Darczyńcą może być:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna (firmy, spółki itd.).

W przypadku dobrowolnych wpłat na rzecz fundacji bardzo istotne jest to, że dla swojej ważności darowizna nie zawsze wymaga formy pisemnej. Dla standardowej wpłaty przekazywanej na konta albo subkonta wystarczającym dowodem jest potwierdzenie przelewu bankowego. Do najważniejszych cech charakteryzujących darowiznę należą m.in.:

 • możliwość przekazania organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych,
 • przekazanie w roku podatkowym, z którego się rozliczamy,
 • możliwość pomniejszenia o kwotę darowizny podstawy do opodatkowania.

  darowizna fundacja avalon

Czy darowiznę można odliczyć od podatku?

Nie wszystkie darowizny są traktowane jako ulgi podatkowe. Wśród uwzględnianych (odliczanych) w zeznaniu rocznym są m.in. te na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), np. fundacji. Są one przekazywane na cele takie jak działalność charytatywna, ochrona zdrowia, działalność na rzecz ochrony praw dziecka, pomoc społeczna, działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością itp. Może być to nie tylko darowizna na konto fundacji, ale także z poleceniem, czyli na rachunek fundacji, ale ze wskazaniem celu albo osoby. Jak jeszcze przekazać darowiznę? Można od razu wybrać subkonto konkretnego podopiecznego w ramach fundacji. Darowizna, którą chcemy odliczyć od kwoty podatku musi spełniać określone kryteria:

 • od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu,
 • darowizna finansowa musi być udokumentowana potwierdzeniem wpłaty na rachunek bankowy fundacji,
 • w przypadku rzeczy lub usług niezbędny jest dokument potwierdzający darowiznę oraz potwierdzający wydatki związane z darowizną.

Darowizny dokonane w ciągu roku podatkowego obniżają ostateczną wysokość podatku dochodowego.
Specyficzną formą darowizny rozliczanej w zeznaniu rocznym jest 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (np. fundacji). Jest to jedyna forma darowizny, która nic nie kosztuje - jeśli nie skorzystamy z prawa do przekazania 1%, zapłacimy taki sam podatek, a 1% trafi do budżetu państwa. Warto zatem zastanowić się, rozejrzeć wśród fundacji, organizacji (OPP) - ten 1% znaczy naprawdę wiele.

Darowizna – rozliczenia, formalności, rachunki

Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie kto może skorzystać z takich preferencji i jak je rozliczyć. Otóż dotyczy to podatników opodatkowanych według skali podatkowej i ryczałtowców. W odpowiedzi na pytanie darowizna – jaki PIT będzie nam potrzebny, przepisy wskazują formularze PIT-37, PIT-36, PIT-28 a także załącznik PIT/O. A jak zaksięgować darowiznę? Jeśli chodzi darowizny od firm, podmiotów gospodarczych itp., czyli o ujęcie rachunkowe, najczęściej darczyńca ujmuje przekazane środki pieniężne po stronie WN jako pozostałe koszty operacyjne w połączeniu z pozostałymi rozrachunkami po stronie MA. Darowizna, która jest efektem podziału wyniku finansowego jest ewidencjonowana na koncie rozliczenie wyniku finansowego (WN) i jako pozostałe rozrachunki (MA).

darowizna

Czy od darowizny płaci się podatki?

Zapewne wiele osób nurtuje to pytanie, zarówno w kontekście obdarowywanych organizacji, darczyńców, jak również beneficjentów (podopiecznych) fundacji. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie ile wynosi podatek od darowizny w przypadku fundacji OPP, dobrą nowiną jest to, że nie musi ona płacić podatku dochodowego od darowizny, o ile jest ona przeznaczona na cele statutowe. Kolejne zagadnienie – czy jakiś podatek od darowizny dotyczy darczyńców - to znów korzystne rozwiązania. Wiemy już, że darowizna może wręcz zredukować wysokość podatku. Zdecydowanie bardziej skomplikowana jest sytuacja osób fizycznych, które korzystają z pomocy fundacji i wpłat od darczyńców, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem m.in. darowizny. Obowiązek podatkowy ciąży wówczas na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowy. W tym kontekście istotne są dwie kwestie:

 • jak przekazać uzyskaną darowiznę – istotna jest treść umowy wiążącej strony, ponieważ kwalifikuje formę prawną świadczonej pomocy: czy będzie to opodatkowana darowizna, czy np. świadczenie nieodpłatne wynikające z innego stosunku prawnego,
 • pomoc jako efekt darowizn od wielu darczyńców będzie wyłączona z opodatkowania, jeśli wartość każdej z nich nie przekracza kwoty wolnej. Oznacza to, że zbiorowa pomoc z pojedynczych wpłat (darowizn), za pośrednictwem fundacji, na ogół zwalnia z konieczności zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Czy można cofnąć darowiznę?

Przedmiotem darowizny mogą być świadczenia o różnym charakterze, co w dużej mierze wpływa na ewentualną możliwość odwołania. Mogą być to przecież środki finansowe, ruchomości, nieruchomości, prawa, a nawet zwolnienie obdarowanego z długów. Co do zasady darczyńca może odwołać darowiznę w określonych sytuacjach:

 • jeżeli nie wykonano jeszcze zawartej umowy darowizny i odwołanie wynika ze zmiany stanu majątkowego darczyńcy (choroby, utrata majątku itp.), który uniemożliwia sfinalizowanie darowizny,
 • darczyńca lub jego spadkobiercy mogą cofnąć darowiznę, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego tzw. „rażącej niewdzięczności".

Dla odwołania darowizny niezbędna jest forma oświadczenia pisemnego z uzasadnieniem oraz żądaniem zwrotu. Jeśli jest to darowizna wykonana odwołanie jest możliwe w ciągu roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o dokonanym akcie niewdzięczności. Darowiznę niewykonaną można cofnąć (przy ww. warunkach) w każdej chwili do momentu jej wykonania.

Jak przekazać darowiznę?

Fundacja Avalon niesie pomoc osobom z niepełnosprawnością, posiada status OPP i może pozyskiwać wsparcie na wiele sposobów. Jak przekazać darowiznę na jej cele statutowe albo dla konkretnych podopiecznych? Standardowa darowizna może zostać wpłacona w dowolnym momencie na konto fundacji z zaznaczeniem w tytule przelewu dla którego z Podopiecznych ma zostać ona przekazana. Cel można wskazać w tytule przelewu lub kontaktując się mailowo. Ważne jest aby w tytule przelewu znalazło się nazwisko i numer subkonta Podopiecznego Fundacji Avalon. Fundacja pozyskuje też środki poprzez 1% od podatku należnego w rozliczeniach rocznych gdzie również można wskazać konkretnego Podopiecznego.
Pamiętajmy – naprawdę warto pomagać!

POMÓŻ NAM POMAGAĆ

Wesprzyj działania Fundacji Avalon

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Najlepszy sposób na przekazanie 1% podatku dla Podopiecznych Naszej Fundacji!