Nasz serwis używa cookies. Szczegóły w Polityce prywatności. Możesz sam skonfigurować cookies w Twojej przeglądarce. Brak zmiany ustawień oznacza akceptację naszej polityki
  • Z dniem 1 lutego 2018 r. zmianie ulegnie adres siedziby Fundacji Avalon z dotychczasowego na:Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym                                                                                                               ul. Domaniewska 50A                                                                                                                                           02-672 Czytaj więcej...
  • Najnowszy, bezpłatny i bardzo prosty program do rozliczeń PIT 2018!... Czytaj więcej...
  • Dlaczego pracownik zatrudniony na etat, a nie wolontariusz? Myśląc o osobach zaangażowanych w działanie Organizacji Pożytku Publicznego wyobrażamy sobie, że Czytaj więcej...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

Regulamin akcji SMS charytatywny na rzecz Fundacji AVALON

Informacje ogólne

1. Organizatorem Akcji jest Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie, przy ul. Michała Kajki 80/82/1, KRS: 0000270809, NIP: 952 20 21 000.

2. Celem Akcji jest zbieranie darowizn na rzecz celów statutowych i rozwoju Fundacji AVALON.

3. Jednym z celów z statutowych Fundacji AVALON jest udzielanie pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, będącym Podopiecznymi Fundacji AVALON.

4. Usługa SMS charytatywny na rzecz Fundacji AVALON jest dostępna na terenie Polski dla użytkowników abonamentowych i pre-paidowych sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej: Polkomtel S.A., T-Mobile Polska S.A., P4 Sp. z o.o., Orange Polska S.A.

5. Akcja trwa od 15 grudnia 2015 roku do 30 czerwca 2017.

Udział i przebieg Akcji

6. W Akcji może wziąć udział każdy pełnoletni użytkownik posiadający aktywny numer telefonu komórkowego w jednej z sieci GSM Operatorów Telefonii Komórkowej, o których mowa w pkt.4.

7. Akcja polega na wysłaniu wiadomości SMS pod numer 75 165, w treści wpisując słowo POMOC oraz numer celu, na rzecz którego ma trafić darowizna.

8. W odpowiedzi na wysłaną wiadomość, użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną z podziękowaniem za udział w Akcji.

9. Koszt wysłania wiadomości SMS pod numer 75 165 wynosi 6,15 zł brutto (5 zł + VAT).

Darowizny wynikające z Akcji

10. Każdy prawidłowo wysłany SMS na numer 75 165, skutkuje przekazaniem darowizny w wysokości 5 złotych, która, w zależności od treści wiadomości SMS, jest przekazywana na rzecz danego celu.

11. Darowizny wynikające z Akcji są wykorzystywane zgodnie z celami  statutowymi Fundacji AVALON.

Dane osobowe

12. Wysłanie wiadomości SMS pod numer 75 165 i/lub reklamacji zawierającej dane wymienione w punkcie 7 niniejszego regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Akcji oraz otrzymywanie informacji o działalności statutowej Fundacji AVALON, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, ze zm.).

13. Administratorem danych osobowych jest Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie, przy ul. Michała Kajki 80/82/1.

14. Dane gromadzone podczas realizacji Akcji będą wykorzystywane jedynie przez Administratora danych, nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.

15. Użytkownik ma prawo do wglądu w treść swoich danych, aktualizowania ich oraz usuwania poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres: Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, al. Witosa 31, lok. 103, 00-710 Warszawa lub na adres e-mail: kontakt@fundacjaavalon.pl.

Reklamacje

16. Reklamacje dotyczące działania Usługi można przesyłać na adres: Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, al. Witosa 31, lok. 103, 00-710 Warszawa lub na adres e-mail: kontakt@fundacjaavalon.pl

17. Reklamacja powinna zawierać: dane użytkownika (imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail), numer telefonu, z którego została wysłana wiadomość SMS, datę i godzinę wysłania wiadomości SMS oraz uzasadnienie reklamacji.

18. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych powyżej nie będą rozpatrywane. Reklamacje można składać do 30 czerwca 2016 roku włącznie. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

19. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania.

20. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Postanowienia końcowe

21. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wysłane wiadomości SMS, jak również za przypadki wysłania wiadomości SMS przez osoby nieuprawnione.

22. Niniejsza Akcja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

23. Informacje dotyczące Akcji można otrzymać kontaktując się z Fundacją AVALON drogą telefoniczną, mailową lub osobistą.

24. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie www.fundacjaavalon.pl.

25. Fundacja AVALON zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, które pojawią się na stronie www.fundacjaavalon.pl.

26. Wysłanie wiadomości SMS pod numer 75 165 jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu w wersji obowiązującej na dzień wysłania SMSa.

Regulamin SMS ver. 1 10.02.2016

Odsłony: 1320
Ulotkę wygenerowano: 98
Ulotkę wysłano mailem: 0